Now showing items 26-45 of 2597

  • I.C.T. in regional development 

   Καρπέλη, Ευστρατίου Β. (Καρπέλης Β. Ευστρατίου, 2019-06)
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Διπλωματική εργασία σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των φοιτητικών μου σπουδών ως προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ...
  • Integrating Literature in the Teaching of English as a Foreign Language 

   Παπαχρίστου, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2019-01)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει τη δυνατότητα ένταξης της λογοτεχνίας ως εναλλακτικού αυθεντικού υλικού έτοιμο προς χρήση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Αρχικά, το ζήτημα εξετάζεται ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Longinidis, Pantelis I. (Λογγινίδης Παντελής, 2013-04)
   Περίληψη Οι χρηματοοικονομικές παράμετροι είναι μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αναδυόμενων θεμάτων μοντελοποίησης στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων (ΔΕΑ). Ως αποτέλεσμα των μειωμένων περιθωρίων κέρδους και του ...
  • Integration of financial issues in the optimal design of supply chain networks 

   Λογγινίδης, Παντελής (Λογγινίδης, Παντελής, 2013-04)
   Financial issues among the most advanced and emerging modelling aspects within recent supply chain networks (SCNs). As a result of diminishing profit margins and competitive landscape SCN by taking into account not only ...
  • Karlinchen "Ειρήνη" η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα: Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης 

   Σεφερίδου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 2016-09)
  • PERFORMANCE WRITING, IMAGE, BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα 

   Γαλάνη, Μαρία (Μάρω) (ΠΜΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ", 2019-10-28)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα μικτό ερευνητικό σχέδιο, έναν συσχετισμό θεωρητικής έρευνας και πρακτικής εφαρμογής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και κατασκευής πρωτότυπων κειμένων. Επιχειρείται διεύρυνση του πεδίου που ...
  • Real Life Car Aerodynamics 

   Βιτλάρης, Δημήτριος (Βιτλάρης Δημήτριος, 2018-11)
   Vehicles have become essential in our lives and they need to satisfy the ever – increasing demands of our society. Fuel efficiency has become the most important factor leading the companies to build light cars as hybrid ...
  • Secure Autonomous Cloud Brained Humanoid Robot for Search and Rescue missions in Hazardous Environments 

   Angelopoulos, Georgios (Angelopoulos Georgios, 2018-10)
   Cloud robotics is a field of robotics that attempts to invoke cloud technologies centered on the benefits of converged infrastructure and shared services for robotics. When connected to the cloud, robots can benefit from ...
  • Smart Grid: Ανάπτυξη cloud-based πλατφόρμας υποστήριξης έξυπνου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

   Ματσαρίδης, Παναγιώτης (Ματσαρίδης, Παναγιώτης, 2019-10)
   Τα δίκτυα έξυπνου πλέγματος είναι ηλεκτρικά δίκτυα που περιλαμβάνουν πλη- θώρα λειτουργιών και μετρήσεων ενέργειας, περιέχοντας έξυπνους μετρητές, έξυ- πνες συσκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. ...
  • SNOF: Η συγκρότηση και η δράση του στη Δυτική Μακεδονία 

   Γρούιος, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2019-01)
   Η περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας στην δεκαετία του 40, αποτελεί προνομιακό πεδίο μελέτης για τον φιλόδοξο ερευνητή. Η συνύπαρξη στον χώρο αυτό, μιας ποικιλίας εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων κι ενός παρελθόντος που ...
  • Software evolution (Εξέλιξη έργων λογισμικού). 

   Χατζημπάρμπας, Άγγελος (Χατζημπάρμπας Άγγελος, 2017-08-29)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού σε προγράμματα ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ...
  • STEM στο Νηπιαγωγείο: Μελέτη της έννοιας της ταχύτητας αξιοποιώντας την προγραμματιζόμενη συσκευή SPHERO 

   Ιωάννου, Μιχάλης (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017-03-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ...
  • T3C: Ένας βελτιωμένος δενδρικός αλγόριθμος κατηγοριοποίησης για εξόρυξη δεδομένων 

   Τζιράκης, Παναγιώτης (Τζιράκης Παναγιώτης, 2011-07)
   Σε αυτή τη διπλωματική μελετάμε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και πιο συγκεκριμένα αλγορίθμους που ανήκου στην τεχνική της κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές εξόρυξης ...
  • Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο 

   Unknown author (2022-03-20)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, εξετάζονται οι εξής τρεις ταινίες με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο ...
  • Teacher Leadership as an approach to Distributed Leadership: evidence, practices and prospects in Greek high schools 

   Τριανταφύλλου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2018-05)
   Η σύνδεση της ηγεσίας με επίσημες θέσεις ευθύνης και η ηγεσία των εκπαιδευτικών αμφισβητήθηκαν και μια νέα αντίληψη σχετικά με την ηγεσία προέκυψε, η οποία πρότεινε την άσκηση της κατανεμημένης ηγεσίας ως μια αποτελεσματική ...
  • THINK4JOBS Critical Thinking blended apprenticeships curricula 

   Mäkiö, Juho (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Mäkiö, Elena (University of Applied Sciences Emden-Leer (HSEL)); Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)) (University of Western Macedonia: Faculty of Education: Pedagogical Department of Elementary Education, 2022)
   The current Report namely, the third Intellectual Output (IO3) describes 12 Critical Thinking (CT) blended apprenticeships curricula. The development of these curricula was enabled and enhanced through the training that ...
  • THINK4JOBS TRAINING: Critical Thinking Training Packages for Higher Education Instructors and Labour Market Tutors 

   Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)); Georgiadou, Triantafyllia (University of Western Macedonia (UOWM)); Lithoxoidou, Angeliki (University of Western Macedonia (UOWM)) (University Of Western Macedonia, 2021)
   This Report presents the findings of the “Critical Thinking for Successful Jobs-Think4Jobs” Partnership regarding the development of Critical Thinking Training Packages for Higher Education Instructors and Labour Market ...
  • THINK4JOBS TRAINING: ten work-based learning scenarios 

   Dumitru, Dainela (Bucharest University of Economics Studies (ASE)); Christodoulou, Panagiota ( University of Western Macedonia (UOWM)); Lithoxoidou, Angeliki (University of Western Macedonia (UOWM)); Georgiadou, Triantafyllia (University of Western Macedonia (UOWM)); Pnevmatikos, Dimitrios (University of Western Macedonia (UOWM)) (University of Western Macedonia, 2021)
   The current report is the first Intellectual Output (Output 1) of the THINK4JOBS initiative, which aims at improving students’ CT skills and dispositions by promoting collaboration between Higher Education Institutions ...
  • TPM (Total Productive Maintenance) και Έρευνα Εφαρμογής του στην Ελληνική Βιομηχανία 

   Βαχάρογλου - Κούζης, Ευστράτιος (Βαχάρογλου - Κούζης Ευστράτιος, 2006)
   Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της καινοτομίας και περιγράφονται τα διάφορα εργαλεία διαχείρισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία της Συντήρησης (Maintenance) και στην ανάδειξη του TPM (Total ...
  • Travel consultant: crowdsourcing πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες τουρισμού. 

   Μπουγιοκλής, Γεώργιος (Μπουγιοκλής Γεώργιος, 2017-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της εφαρμογής, travel consultant, η οποία έχει ως στόχο την υποβοήθηση των τουριστών κατά την διάρκεια των ταξιδιών τους, παρέχοντας προηγμένα χαρακτηριστικά ...