Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαλαιγεωργίου, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚωνσταντίνου, Ευφροσύνη
dc.date.accessioned2018-11-26T15:20:46Z
dc.date.available2018-11-26T15:20:46Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1161
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο: Αξιολόγηση και προσδοκίες» απέβλεπε στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία. Στόχος ήταν να αναδειχθεί κατά πόσο μία μερίδα Ελλήνων εκπαιδευτικών αναγνωρίζουν την έννοια και το ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη αλλά και κατά πόσο εφαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα η τεχνολογική ηγεσία. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας ανέδειξε πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας της σχολικής μονάδας συνιστά καταλυτικό παράγοντα για την αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχολικός ηγέτης αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί, καθώς η τεχνολογική ηγεσία αποβλέπει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Όσον αφορά την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, επιλέχθηκε η μικτή μέθοδος (ποσοτική και ποιοτική) μέσα από την χρήση ερωτηματολογίου και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, προκειμένου να αναδειχθούν εις βάθος οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία ώστε να αναδειχθούν οι ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν και τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρμογή της. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η εικόνα που έχουν διαμορφωμένη οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα, σχετικά με την έννοια του τεχνολογικού ηγέτη, δεν βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με όλες τις διαστάσεις της τεχνολογικής ηγεσίας, καθώς δεν αντιλαμβάνονται σε όλο τους το φάσμα τις ευθύνες και το ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη. Τέλος, κατέστη εμφανές πώς η εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας στην ελληνική πραγματικότητα προσκρούει σε ποικίλα εμπόδια. Τα σημαντικότερα αφορούν αφενός, την έλλειψη οικονομικών πόρων που επηρεάζει τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες και αφετέρου, την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον, στοιχείο που συνδέεται με το περιεχόμενο αλλά και την ποιότητα των επιμορφώσεων. This diploma thesis under the title: "Teachers' views on technological leadership at school: Evaluation and expectations" is aimed to explore the views held by primary education teachers with regard to technological leadership. In this way, it will be possible to clarify whether Greek teachers recognize the concept, as well as the role played by the technological leaders. On top of that, it will also be possible to identify whether technological leadership applies to the educational status quo that prevails in Greece. The theoretical background of the investigation highlighted the fact that the utilization of technology across the full spectrum of operations of a school unit is a paramount factor that plays a key role in upgrading the quality level of the educational work that is offered, as well as in boosting the school's efficient operation. Within this context, the school leader rises as a key person, since technological leadership aims to establish the right conditions and meet the relevant requirements that will result in a systematic utilization of technology within the school environment. In terms of the mixed research (quantitative and qualitative) conducted, the method that was chosen to be followed, was based on questionnaire and on taking interviews, in order to provide an in-depth analysis of the topic, and to highlight teachers' views on technological leadership. As a result, any existing shortcomings and deficiencies, which could have an adverse effect on this implementation, were identified. The outcomes shed light on the fact that the overall picture that the participating teachers in this survey have shaped about the concept of the technological leader is not fully consistent with all the dimensions that characterize technological leadership, as they do not perceive the full range of responsibilities that are undertaken and the role played by the technological leader. Finally, it was made clear that the implementation of technological leadership within the context of the Greek educational system is hindered by the presence of various barriers and obstacles. The two principal’s drawbacks were, on the one hand, the shortage of financial resources, which affects the available technological equipment in school units, and on the other hand, the lack of knowledge and skills with regard to the utilization of technology within the school environment, as this aspect is associated both with the content and quality of further training.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectδιευθυντήςen_US
dc.subjectτεχνολογίαen_US
dc.subjectτεχνολογική ηγεσίαen_US
dc.subjectεκπαιδευτικοίen_US
dc.subjectπρωτοβάθμια εκπαίδευσηen_US
dc.subjectschool principalen_US
dc.subjecttechnologyen_US
dc.subjecttechnological leadershipen_US
dc.subjectteachersen_US
dc.subjectprimary educationen_US
dc.titleΟι απόψεις των εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο: Αξιολόγηση και προσδοκίεςen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record