Show simple item record

dc.contributor.authorΣταματέλλος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2016-04-06T08:01:53Z
dc.date.available2016-04-06T08:01:53Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.identifier.other4225
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/107
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι σε πρώτο βήμα να κάνει μια επισκόπηση των σύγχρονων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης καινοτομίας που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας "Νοτιοανατολική Ευρώπη" για την περίοδο προγραμματισμού 2007 – 2013 και μέσα από τεχνικές στατιστικής μοντελοποίησης και έλεγχο συγκριτικών σεναρίων να προβούμε στον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων που καταγράφηκαν από τα εκάστοτε προγράμματα. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι καλό να σημειωθούν κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την περίοδο της διπλωματικής. Παρόλο που ο μεγάλος διαθέσιμος όγκος δεδομένων μας οδηγεί περισσότερο προς την αξιοπιστία των συμπερασμάτων, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες οι διαθέσιμές πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες. Για την περίοδο που διήρκησε η διπλωματικής υπήρχε αριθμός προγραμμάτων στα οποία είτε δεν ήταν διαθέσιμα τα αποτελέσματα από τα ίδια τα προγράμματα, είτε δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτά για τεχνικούς λόγους ή λόγους περιορισμένης πρόσβασης. Ένα άλλο ζήτημα ήταν ως προς τη διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων. Υπήρχαν προγράμματα τα οποία για να προβούν στην ίδια ενέργεια χρειάζονταν περισσότερα εξαγόμενα (output) από άλλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ερωτήματα συγχώνευσης δεδομένων με το κίνδυνο να χαθεί η ποσοτική εικόνα των δεδομένων. Επίσης υπήρχαν περιπτώσεις προγραμμάτων, στις οποίες υπήρχε υπερβολικά μεγάλος όγκος δεδομένων σε ένα τομέα δραστηριότητας με αποτέλεσμα να υπάρχουν προγράμματα που υπερτερούν έναντι άλλων που πρόσφεραν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα σε άλλους πιο σημαντικούς τομείς. Τέλος τέθηκαν και αρκετά ζητήματα ως προς την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων ως προς το αν πρέπει να συμπεριληφθούν στη διπλωματική ή όχι. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται γενικές πληροφορίες ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση γύρω από το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης , το οποίο θα απασχολήσει τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Θα δοθούν πληροφορίες γύρω από τη φύση και τους στόχους που έχει θέσει το πρόγραμμα, τη περίοδο δράσης του, τη περιοχή εφαρμογής , τους τρόπους χρηματοδότησης και τέλος τη διαχειριστική του δομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί η έρευνα. Θα γίνει αναφορά στα δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της διπλωματικής, ο λόγος που έγινε η επιλογή τους και θα επεξηγηθεί ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους. Οι κατηγορίες οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της διπλωματικής ήταν : τα σχέδια δράσης & οι καλές πρακτικές, υποδομές καινοτομίας, συνεργασίες του κλάδου της με βιομηχανίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, ανάπτυξη εργαλείων καινοτομίας, εκπαίδευση & κατάρτιση και τέλος η διάδοση. Παρατηρώντας την ποικιλομορφία των κατηγοριών που εντοπίστηκαν κρίθηκε απαραίτητος και ο προσδιορισμός συντελεστών βαρύτητας ώστε να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της κάθε κατηγορίας και τέλος να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτρο σύγκρισης μεταξύ όλων των μεταβλητών. Στο τρίτο κεφάλαιο μέσα από στατιστικές μεθόδους θα οδηγηθούμε στα αποτελέσματα του προγράμματος. Ξεκινώντας με ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα από εργαλεία περιγραφικής στατιστικής και διαγραμμάτων θα προχωρήσουμε, μέσα από την απλή γραμμική παλινδρόμηση στο εντοπισμό σχέσεων εξάρτησης μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με τον έλεγχο ειδικών σεναρίων που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων που έτρεξαν κατά την περίοδο εφαρμογής. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση των συμπερασμάτων. Μέσα από την αξιολόγηση των ποσοτικών αποτελεσμάτων που αποκομίσαμε από το προηγούμενο κεφάλαιο, θα οδηγηθούμε σε ποιοτικά αποτελέσματα.el_GR
dc.description.sponsorshipΜπακούρος Ιωάννηςel_GR
dc.language.isootherel_GR
dc.publisherΣταματέλλος Γεώργιοςel_GR
dc.relation.ispartofseriesΑριθμός εισαγωγής;4225
dc.subjectπρόγραμμαel_GR
dc.subjectανάλυσηel_GR
dc.titleΣύγκριση προγραμμάτων καινοτομίας στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη & στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτωνel_GR
dc.typeThesisel_GR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record