Now showing items 1-20 of 4548

  • Διαχείριση αξιοπιστίας και επιπέδου λειτουργίας αγωγών και δικτύων ύδρευσης 

   Τσιτσιφλή, Σταυρούλα (Τσιτσιφλή, Σταυρούλα, 2001)
   Τα δίκτυα ύδρευσης αποτελούν έναν εν δυνάμει υδατικό πόρο αφού ποσότητες νερού μέχρι και 50% του παρεχόμενου νερού χάνονται εξαιτίας απωλειών κυρίως στους αγωγούς των δικτύων. Το νερό αποτελεί ένα αγαθό σε ανεπάρκεια του ...
  • Οι Εκπαιδευτικοί και οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Στάσεις-Αντιλήψεις και Προοπτικές 

   Χριστοφόρου, Βασιλική; Christoforou, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2003)
   Η εργασία αυτή διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες, τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν, αλλά και τις πιθανές επιδράσεις στο ρόλο του δασκάλου. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων προτίθεται ...
  • Ανάλυση σε συστήματα ατμού 

   Μπανάβα, Αθηνά (Μπανάβα Αθηνά, 2004)
   Η παρούσα διπλωματική μελετά τα συστήματα ατμού. Όπως είναι γνωστό ο ατμός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί το πιο διαδεδομένο μέσο μεταφοράς θερμότητας. Σήμερα ο ατμός χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο για την ...
  • Τεχνικοί δείκτες λειτουργίας ατμοηλεκτρικών μονάδων 

   Στεφανίδου, Δέσποινα (Στεφανίδου Δέσποινα, 2004)
   Σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της απόδοσης οποιουδήποτε σταθμού παραγωγής ενέργειας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τομέα της αγοράς ενέργειας, είναι η θέσπιση και ύπαρξη δεικτών με βάση τους οποίους γίνονται ...
  • Οικονομική ανάλυση αποστακτικής στήλης με αντλία θερμότητας 

   Κυριακίδης, Θεμιστοκλής (Κυριακίδης Θεμιστοκλής, 2004)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προκύψει από τη προσθήκη μίας αντλίας θερμότητας σε μια βιομηχανική αποστακτική στήλη. Πιο συγκεκριμένα η εργασία έγινε για ...
  • Ανάπτυξη νέου προϊόντος – Χρήση της ιπτάμενης τέφρας στις κατασκευές. 

   Σκενδερίδης, Λεωνίδας (Σκενδερίδης Λεωνίδας, 2004)
   Οι σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση μίας επιχείρησης και οι οποίες επηρεάζουν την μακροχρόνια επιβίωση και ανάπτυξη της, αφορούν αφενός τα προϊόντα που θα προσφέρει και αφετέρου τις αγορές που θα τις προσφέρει. ...
  • Η μεθοδολογία Radiant Time Series της ASHRAE για τον υπολογισμό ψυκτικών φορτίων σε κτίρια 

   Μπιτσόλας, Θεόδωρος (Μπιτσόλας Θεόδωρος, 2004)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αξιολογήσει την μέθοδο υπολογισμού ψυκτικών φορτίων Radiant Time Series (RTS) της ASHRAE και να συγκρίνει τα αποτελέσματα της με τη μέχρι σήμερα πιο διαδεδομένη μέθοδο Cooling ...
  • Παραγωγή υδρογόνου από αεριοποίηση βιομάζας 

   Βακουφτσή, Ελένη; Πουλοπούλου, Σταυρούλα (Βακουφτσή Ελένη, Πουλοπούλου Σταυρούλα, 2004)
   Στην παρακάτω μελέτη παρουσιάζεται μοντέλο αεριοποίησης άχυρου σιτηρών σε ρευστοποιημένη κλίνη για την παραγωγή υδρογόνου. Το μοντέλο στηρίζεται στη θεωρία δύο φάσεων της ρευστοποίησης και περιλαμβάνει ισοζύγια μάζας και ...
  • Αεροδυναμική συμπεριφορά αυτοκινήτου μέσα σε σήραγγες 

   Πετρίδου, Μελίνα (Πετρίδου Μελίνα, 2004)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και η διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την αεροδυναμική των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα επιχειρείται η αριθμητική προσομοίωση του ροϊκού πεδίου του αέρα γύρω ...
  • Ασφάλεια από διαρροή φυσικού αερίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

   Γραμματικόπουλος, Αθανάσιος (Γραμματικόπουλος Αθανάσιος, 2004)
   Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο, αέριο μίγμα απλών ενώσεων υδρογονανθράκων, που βρίσκεται συνήθως στις βαθιές υπόγειες δεξαμενές που διαμορφώνονται από πορώδεις βράχους. Το φυσικό αέριο είναι απολιθωμένα καύσιμα που ...
  • Εναλλακτικά καύσιμα και εφαρμογές τους σε μέσα μεταφοράς 

   Σταφυλά, Ειρήνη (Σταφυλά Ειρήνη, 2004)
   Η εισαγωγή νέων καυσίμων στις μεταφορές είναι μία ασυνήθιστη, αβέβαιη και αργή διαδικασία, κυρίως εξαιτίας των δυσκολιών που συναντώνται σε περιπτώσεις μεγάλων μεταβολών σε κοινωνικά και οικονομικά συστήματα στα οποία ...
  • Ανάπτυξη υπολογιστικής μεθόδου για σχεδιασμό και ανάλυση αξονικών βιομηχανικών ανεμιστήρων 

   Μαρκίδης, Γεώργιος (Μαρκίδης Γεώργιος, 2004)
   Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία υπολογιστικής μεθόδου για τη μελέτη των αξονικών βιομηχανικών ανεμιστήρων. Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο των αρχών την μηχανικής ρευστών και των βασικών ...
  • Ανάπτυξη υπολογιστικού προγράμματος για την ανάλυση και τον σχεδιασμό φυγοκεντρικών αντλιών 

   Οικονόμου, Παράσχος (Οικονόμου Παράσχος, 2004)
   Η παρούσα εργασία, χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι φυγοκεντρικές αντλίες καθώς και οι αρχές που τις διέπουν. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα υπολογιστικό πρόγραμμα (που έχει αναπτυχθεί σε ...
  • Χρήση κεραμικών μεμβρανών για διαχωρισμούς υδρογόνου από προϊόντα πετροχημικής βιομηχανίας 

   Παγανά, Αδαμαντία; Τσίτσιλας, Δημήτριος (Παγανά Αδαμαντία, Τσίτσιλας Δημήτριος, 2004)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο στοιχείο Η2. Παρατίθεται μία ιστορική αναδρομή όπου παρουσιάζονται οι ιδιότητες, οι χρήσεις και οι εφαρμογές του καθώς ...
  • Η Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδος 

   Καλαμπαλίκας, Νικόλαος (Καλαμπαλίκας Νικόλαος, 2004)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι να καταγράψει και να μελετήσει την ενεργειακή πολιτική του Ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του στις 03-02-1830 μέχρι και το 2004, να εξετάσει τις μελλοντικές κινήσεις που σχεδιάζονται ...
  • Μη καταστροφικές δοκιμές σε αγωγούς 

   Μαλκογιάννη, Αρετή (Μαλκογιάννη Αρετή, 2004)
   Στη διπλωματική αυτή, θα εξεταστεί η μαθηματική μοντελοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στις μη καταστροφικές δοκιμές. Το υπό εξέταση υλικό τοποθετείται δίπλα σε ένα πηνίο που διαρρέεται από ένα ...
  • Δείκτες καινοτομίας «Σύγκριση δεικτών που χρησιμοποιούνται σε Αμερική (Μασαχούσετη), Καναδά, Ευρώπη και Ελλάδα (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)» 

   Χαψή, Ανδρονίκη (Χαψή Ανδρονίκη, 2004)
   Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με το θέμα των Δεικτών Καινοτομίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικές έννοιες της Καινοτομίας και στα είδη Καινοτομίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι Δείκτες Καινοτομίας ...
  • Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια 

   Παπαλεξάνδρου, Μάριος (Παπαλεξάνδρου Μάριος, 2004)
   Στην παρούσα εργασία, αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα υπολογισμού για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια. Η εργασία μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα: Τα κεφάλαια 1 έως 3 αποτελούν το θεωρητικό μέρος της εργασίας, ενώ ...
  • Κύκλος ζωής ενεργειακών συστημάτων 

   Κορωναίος, Χριστοφής (Κορωναίος, Χριστοφής, 2004)
   Ο εικοστός αιώνας αποτέλεσε αναμφίβολα την περίοδο έντονων τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό επηρέασε και την καθημερινότητα μας αφού η καινούργια τεχνολογία μπήκε εύκολα στα σπίτια μας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχει γίνει ...
  • Ανάπτυξη αριθμητικού αλγορίθμου υπολογισμού προσπιπτώμενης ηλιακής ακτινοβολίας σε σύνθετες επιφάνειες 

   Παπακώστας, Χαρίσιος (Παπακώστας Χαρίσιος, 2004-06)
   Σε αυτή την εργασία γίνεται μία προσπάθεια ανάπτυξης ενός αριθμητικού αλγορίθμου υπολογισμού προσπιπτώμενης ηλιακής ακτινοβολίας σε επιφάνεια σύνθετης γεωμετρίας. Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται ...