Show simple item record

dc.contributor.advisorΗλιάδου Τάχου, Σοφία
dc.contributor.authorΓίτση, Δέσποινα
dc.date.accessioned2021-06-16T09:44:49Z
dc.date.available2021-06-16T09:44:49Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2061
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες Χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίαςen_US
dc.description.abstractΕισαγωγή:Ο Νομός Φλώρινας αποτελεί μια από τις πύλες της Ελλάδας στα Βαλκάνια και διαθέτει μια ιστορία που χάνεται μέσα στους αιώνες. Παρ’ όλα αυτά στον Νομό παρατηρούνται τα χρόνια προβλήματα της Ελληνικής περιφέρειας, μείωση της παραγωγικότητάς αλλά και διαρροή ανθρωπίνου δυναμικού. Η απουσία επιχειρηματικών και αναπτυξιακών κινήτρων, δεν βοηθούν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του Νομού (ΑΕΠ) να ακολουθήσει αυτό της υπόλοιπης Ελλάδας. Μεθοδολογία: Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί το είδος των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, που ιδρύθηκαν την χρονική περίοδο 1960-2004, όσον αφορά την νομική μορφή τους και ο ρόλος του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα με χρήση δευτερογενών δεδομένων σε δείγμα 5977 επιχειρήσεων από την ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και μία ποιοτική με χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων σε προέδρους ή πρώην προέδρους του τοπικού Εμπορικού Επιλελητηρίου. Τα δεδομένα της ποσοτικής ανάλυσης παρουσιάστηκαν με συχνότητες και ποσοστά ενώ της ποιοτικής αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση. Τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για τα ηθικά ζητήματα και την αξιοπιστία των δεδομένων. Συμπεράσματα:H πλειοψηφία των επιχειρήσεων ήταν ατομικές, με έδρα στέγασης την Φλώρινα και ιδρύθηκαν την περίοδο 1982-2004. Οι ατομικές επιχειρήσεις παρουσίασαν αυξητική τάση κατά την διάρκεια του χρόνου ενώ οι ομόρρυθμες μειωτική. Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φλώρινας ιδρύθηκε το 1934 με σκοπό την εμπορική επιχειρηματική οργάνωση και την οργάνωση των εξαγωγών της χώρας και της βιομηχανίας. Το Επιμελητήριο της Φλώρινας λειτούργησε χωρίς διακοπές ανεξάρτητα από πολέμους και δεν είχε πολιτικές και κομματικές θέσεις ή σχέσεις. Στις παλαιότερες δράσεις του Επιμελητηρίου συγκαταλέγονται οι καταγραφές, η παρουσία σε επισκέψεις υπουργών και οι αποστολές με ταξίδια προέδρων. Οι τωρινοί στόχοι είναι η δικτύωση η μετάδοση γνώσης καθώς και η στήριξη του τουρισμού, των αγροτικών προϊόντων της κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας. Οι τωρινές δράσεις του Επιμελητηρίου είναι η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο τη δικτύωση χωρών, η υλοποίηση ημερίδων για την προώθηση της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης, η εξισορρόπηση νομισματικής ανισότητας με ξένες χώρες για σωστό ανταγωνισμό και η συνεργασία με πολλές κυβερνήσεις σε επίπεδο εξωστρέφειας. Το Εμπορικό Επιμελητήριο συμβάλει στην ζωή της πόλης και εισάγει νέες θέσεις εργασίας. Οι προοπτικές του Επιμελητηρίου είναι να συνεχίσει και να εξελίξει τις υπηρεσίες του μέσω ψηφιακής σύγκλισης και διακριτών υπηρεσιών. Είναι αναγκαία η συντήρηση του Επιμελητηρίου ως θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας. Η ύπαρξη του Επιμελητηρίου οδήγησε τις επιχειρήσεις στην εκβιομηχάνιση, τον εκσυγχρονισμό, τη δημιουργία νέων τοπικών προϊόντων και στήριξε την πανεπιστημιακή κοινότητα. Καταλυτική θεωρήθηκε η συμμετοχή σε επιτροπές, δημοτικές επιχειρήσεις καθώς και αύξηση των σχολών και δημιουργία του πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Οι εμπορικές επιχειρήσεις αναφέρθηκαν ως το μακροβιότερο είδος επιχειρήσεων, ακολουθούμενο από τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ως σημαντικότερα κίνητρα που έδωσε η πολιτεία για την δημιουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων, αναφέρθηκαν οι βιομηχανικές ζώνες και κίνητρα σχετικά με τον τουρισμό, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες, τα διασυνοριακά προγράμματα και τις ατομικές εκθέσεις.Ιntroduction: The Prefecture of Florina is one of the gateways of Greece to the Balkans and has a history that is lost through the centuries. Nevertheless, in the Prefecture the time problems of the Greek region are observed, such as a decrease in productivity but also a leak of human resources. The absence of business and development incentives does not help the Gross Domestic Product of the Prefecture (GDP) to follow that of the rest of Greece. Methodology: The aim of the research was to study the type of companies in the greater area of Florina, established in the period 1960-2004, in terms of their legal form and the role of the local Chamber of Commerce. A quantitative survey was conducted using secondary data on a sample of 5977 companies from the greater Florina area and a qualitative one using semi-structured interviews with presidents or former presidents of the local Chamber of Commerce. The data of the quantitative analysis were presented with frequencies and percentages while the qualitative ones were analyzed with thematic analysis. The necessary measures for the ethical issues and the reliability of the data were accomplished. Conclusions: The majority of companies were sole proprietorships, based in Florina and established in the period 1982-2004. Sole proprietorships have shown an upward trend over the year while general partnerships have declined. The Chamber of Commerce of Florina was founded in 1934 for the purpose of trade and organization of exports of the country and industry. The Chamber of Florina operated without interruption regardless of wars and had no political or party positions or relations. The Chamber's past activities include recordings, attendance at ministerial visits and missions by presidents. The current goals are networking, knowledge transfer as well as support for tourism, agricultural products, mobility and entrepreneurship. The current activities of the Chamber are the implementation of European programs aimed at networking countries, the implementation of workshops to promote local consumer consciousness, the balancing of monetary inequality with foreign countries for good competition and cooperation with many governments in the field of extroversion. The Chamber of Commerce contributes to the life of the city by introducing new professions. The prospects of the Chamber are to continue and evolve its services through digital convergence and distinct services. It is necessary to maintain the Chamber as an institutionalized advisor to the state. The existence of the Chamber led the companies to industrialization, modernization, creation of new local products and supported the university community. The participation in committees, municipal enterprises as well as the increase of the faculties and the creation of the university of Western Macedonia was considered catalytic. Commercial enterprises were referred to as the longest-lived type of enterprise, followed by craft enterprises and service enterprises. The most important incentives given by the state for the establishment of industrial enterprises were mentioned the industrial zones and incentives related to tourism, handicrafts, services, cross-border programs and solo exhibitions.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectεμπορικό επιμελητήριοen_US
dc.subjectοικονομική ανάπτυξηen_US
dc.subjectεμπορική, βιομηχανική και οικονομική δραστηριότηταen_US
dc.subjectεπιχειρήσειςen_US
dc.subjectchamber of commerceen_US
dc.subjecteconomic developmenten_US
dc.subjectcommercial, industrial and economic activityen_US
dc.subjectcorporations (businesses, company)en_US
dc.titleΗ εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα στο Νομό της Φλώρινας μέσα από το αρχείο του Επιμελητηρίου Φλώρινας της περιόδου 1960-2004en_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record