Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριαντάρη, Σωτηρία
dc.contributor.authorΡάσσου, Ελένη
dc.date.accessioned2021-06-16T11:04:18Z
dc.date.available2021-06-16T11:04:18Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2064
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικούen_US
dc.description.abstractΑδιαμφισβήτητα στην εποχή μας η ευφυΐα αποτελεί έναν σπουδαίο παράγοντα για την καταξίωση του ανθρώπου στους διάφορους τομείς της ζωής του. Ευφυΐα που σε συνδυασμό με μια αναπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη οδηγεί το άτομο στην καλύτερη διευθέτηση των καταστάσεων που καλείται ν’ αντιμετωπίσει σε προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Εξάλλου όπως λέει και ο Goleman, (2000) το ΕQ είναι σημαντικότερο του IQ. Ο ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται σε ένα σύστημα που μπορεί να δέχεται αλλά και να στέλνει μηνύματα να μεταφέρει κατά επέκταση γνώσεις και να παράγει αξιόλογο έργο. Ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο πρέπει να δίνεται στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ικανότητας δηλαδή που έχει κάποιος ή κάποια ομάδα ατόμων να αναγνωρίζει, να αντιλαμβάνεται, να αξιολογεί, να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα που αφορούν είτε τον ίδιο είτε τους συνανθρώπους του. Εξάλλου «αν δεν έχουμε αίσθηση της ανάγκης ή της απόγνωσης του άλλου, δεν μπορούμε να νοιαστούμε για αυτόν».1 Το συναίσθημα καθοδηγεί τη λογική και η λογική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το συναίσθημα και η ικανή ηγεσία οφείλει ν’ αντιλαμβάνεται αυτή τη βασική αρχή για να ηγηθεί.2 Το κλίμα του εργασιακού χώρου πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημοκρατικότητα, παροχή πολυποίκιλων ευκαιριών, δημιουργία συναισθημάτων επαγγελματικής ικανοποίησης που θα απορρέει κατά κύριο λόγο από τους έχοντες θέση ισχύος μέσα σε αυτόν.3 Αρχικά γίνεται μία προσπάθεια αναλυτικής περιγραφής και με σαφήνεια οι έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης, των θεωρητικών μοντέλων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Έπειτα καταγράφονται και αναλύονται θεωρίες που αφορούν την ηγεσία και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Παρουσιάζονται οι μορφές ηγεσίας που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα στυλ ηγεσίας που εφαρμόζονται και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την οργανωσιακή λειτουργία. Ειδικότερα, υπάρxει παρουσίαση των τρόπων και των μεθόδων επικοινωνίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που το στυλ ηγεσίας, το οποίο συχνά σχετίζεται και με την κουλτούρα που επικρατεί σε έναν οργανισμό, έχει τη δυναμική επιρροή στην ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και στην εξασφάλιση της συμφωνίας τους με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει και να αναδείξει το ρόλο που κατέχει η συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο και το πόσο σημαντική είναι η συμβολή της στην επικοινωνία και στην αποτελεσματική ηγεσία. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να γίνει κατανοητή η θέση που κατέχει η συναισθηματική νοημοσύνη στις σχέσεις ηγεσίας και εργαζομένων ,στις μεταξύ τους σχέσεις και αν επηρεάζει την επικοινωνία μέσα στα πλαίσια του οργανισμού. Η έρευνα με την ανάλυση των μεταβλητών οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Συμπεράσματα που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να οδηγήσουν τόσο σε αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζομένων όσο και στο προφίλ των οργανισμών δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βελτίωση της επικοινωνιακής τους πολιτικής .Undoubtedly in our time intelligence is an important factor in the appreciation of human in the various areas of his life. Intelligence, combined with a developed emotional intelligence, leads the individual to better address the situations they face in personal, social, and work-related situations. Moreover, as Goleman says, (2000) EQ is more important than IQ. Human civilization is based on a system that can accept and send messages to extend knowledge and produce remarkable work. Particular attention, however, must be given to the cultivation of emotional intelligence, the ability of one or a group of individuals to recognize, perceive, evaluate, control and manage emotions that concern either him or his fellow human beings. Furthermore, "if we do not feel the need or despair of the other, we can’t care about him." 1 Sense guides reason and logic can’t exist without feeling and good leadership ought to understand this basic principle to lead.2 The climate of the workplace must be characterized by democracy, the provision of varied opportunities, the creation of feelings of professional satisfaction that will primarily derive from those in power.3 Initially, an attempt is made to analyze the meaning of emotion intelligence, empathy, theoretical models and the factors that affect it. Then there are recorded and analyzed theories concerning the leadership and the fundamental characteristics of a leader. We present leadership styles that are largely related to the leadership styles being implemented and have a significant impact on organizational function. In particular, there is a presentation of the ways and methods of communication. Of particular interest is the way in which leadership style, often associated with an organization's culture, has a dynamic influence on employee satisfaction but also on ensuring that they are in agreement with the organization's goals and values. The purpose of the dissertation is to study and highlight the role of emotional intelligence in the workplace and the importance of its contribution to communication and effective leadership. The aim of this research is to understand the position of emotional intelligence in the relationships between leadership and workers in their relationships and if it affects communication within the organization. This research, with the analysis of variables, leads to useful conclusions about the importance of emotional intelligence in the modern competitive working environment. Conclusions that could, in turn, lead to changes in employee behavior as well as to the profile of organizations, thus creating the right conditions for improving their communication policy.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectηγέτηςen_US
dc.subjectεπικοινωνίαen_US
dc.subjectσυναισθηματική νοημοσύνηen_US
dc.subjectανθρώπινο δυναμικόen_US
dc.subjectleaderen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.subjectemotional intelligenceen_US
dc.subjecthuman potentialen_US
dc.titleΟ ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης ως επικοινωνιακή πολιτική του ηγέτη ενός οργανισμούen_US
dc.title.alternativeThe role of emotional intelligence as a communication policy of the leader of an organizationen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record