Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαήλ, Δόμνα
dc.contributor.authorΓιαβράμη, Κυριακή
dc.date.accessioned2021-06-23T07:59:13Z
dc.date.available2021-06-23T07:59:13Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2071
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβησηen_US
dc.description.abstractΗ Υγεία των πολιτών αποτελεί το αδιαπραγμάτευτό υπέρτατο αγαθό, και ο χώρος της είναι ο ευαίσθητος κλάδος όπου λειτουργοί, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι, και γενικά επαγγελματίες υγείας, προσφέρουν υπηρεσίες για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τα Νοσοκομεία, το σύνολο των οποίων αποτελεί τον χώρο της Υγείας, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυπολιτισμικές Οντότητες που έχουν την δική τους Κουλτούρα, αλλά και πολλές άλλες υποκουλτούρες που επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και την συμπεριφορά όλων των υπαλλήλων. Και ενώ θα περίμενε κανείς όλα τα Νοσοκομεία να έχουν την ίδια Οργανωσιακή Κουλτούρα, παρατηρούμε ότι κάθε Νοσοκομείο είναι διαφορετικό. Η Οργανωσιακή Κουλτούρα μπορεί να θεωρηθεί ως μία αόρατη δύναμη που αναγκάζει τους υπαλλήλους ενός Νοσοκομείου να υιοθετήσουν μία συγκεκριμένη εργασιακή συμπεριφορά. Η διαχείριση της αποτελεί για τους πιο ανταγωνιστικούς οργανισμούς έναν καθοριστικό παράγοντα και πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Σε έναν τέτοιο οργανισμό εργάζομαι εδώ και δεκαεπτά χρόνια, ως διοικητική υπάλληλος τα πρώτα δεκατέσσερα και κατέχοντας θέση ευθύνης τα τελευταία τρία. Επιθυμώντας να συμβάλω ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως υπάλληλοι και ως μέλη ενός συνόλου που ονομάζεται Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, αποφάσισα να διερευνήσω πιο βαθιά αυτό που φαντάζει ως ιδανικό στο χώρο της Υγείας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση των διαστάσεων της Οργανωσιακής Κουλτούρας που διέπει το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Στόχος της είναι να αναδείξει από τη μια, αν το Νοσοκομείο με την υπάρχουσα δομή και λειτουργία έχει μία συγκεκριμένη και ξεκάθαρη Οργανωσιακή Κουλτούρα, και από την άλλη, ποια εικόνα θέλουν οι εργαζόμενοι να έχει το ίδιο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και εκπονήθηκε έρευνα στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας εργάζονται περίπου τριακόσιοι υπάλληλοι. Συμμετείχαν πενήντα εννέα εργαζόμενοι διαφορετικού ιεραρχικού και μορφωτικού επιπέδου που προσφέρουν διοικητικές, ιατρικές και τεχνικές υπηρεσίες στον οργανισμό. Με την επιλογή αυτού του δείγματος επιδιώκεται να παρουσιαστεί η εικόνα τόσο του τύπου Κουλτούρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον οργανισμό όσο και εκείνου που οι εργαζόμενοι θα επιθυμούσαν να επικρατεί. Για τη συλλογή των απαραίτητων για την έρευνα στοιχείων μοιράστηκαν ερωτηματολόγια. Επίσης, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και μέσω της δυνατότητας της googleforms στα υπηρεσιακά emails των υπαλλήλων. Συνολικά δόθηκαν εκατό ερωτηματολόγια, και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τριάντα πέντε, ενώ μέσω της Google forms στάλθηκε το ερωτηματολόγιο σε πενήντα emails και συμπληρώθηκε από είκοσι τέσσερα άτομα. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα από το θεωρητικό μέρος και από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου, με κυρίαρχο από αυτά την σημαντική διαφορά ανάμεσα στην υπάρχουσα Οργανωσιακή Κουλτούρα και στην επιθυμητή. Εν κατακλείδι, κλείνουμε την εργασία μας με τις πηγές από όπου αντλήσαμε τις πληροφορίες.The health of citizens is a non-negotiable supreme good, and its space is a sensitive sector where officials, doctors, nurses, administrators, and general health professionals offer services to achieve this. Hospitals, all of which constitute the Health Area, have been characterized as multicultural entities with their own culture, as well as many other subcultures that greatly influence and define the perceptions, beliefs and behavior of all employees. And while one would expect all Hospitals to have the same Organizational Culture, we observe that each Hospitals is different. Organizational Culture can be seen as an invisible force that forces employees of a Hospital to adopt a specific work behavior. Its management is a key factor and area of research interest for the most competitive organizations. I have been working in such an organization for seventeen years, as an administrative officer for the first fourteen years and holding the responsibility of the last three. Wanting to help understand how we behave as employees and as members of a group called the Florina General Hospital, I have decided to delve deeper into what seems to be an ideal in the field of Health. The purpose of this thesis is to map and evaluate the dimensions of the organizational culture of the Florina General Hospital. Its purpose is to show on the one hand whether the Hospital with its existing structure and function has a specific and clear Organizational Culture, and on the other hand, what the employees want the picture to be the same. To this end, the existing literature was studied and research was conducted at the Florina General Hospital. About 300 employees work at the Florina General Hospital. Fifty-nine employees from different hierarchical and educational levels were involved, providing administrative, medical and technical services to the organization. By selecting this sample, it seeks to present an image of both the type of culture that is currently present in the organization and what the employees would like to see prevail. Questionnaires were distributed to collect the data needed for the research. The questionnaire was also sent via the goggle forms feature to employees' official emails. A total of one hundred questionnaires were provided, and thirty-five were returned, and via Google forms the questionnaire was sent to fifty emails and completed by twenty four people. Finally, conclusions are drawn from the theoretical part and the responses of the respondents to the questionnaire, dominating the significant difference between the existing organizational culture and the desired one. In conclusion, we conclude our work with the sources from which we derive the information.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectοργανωσιακή κουλτούραen_US
dc.subjectοργανωσιακή συμπεριφοράen_US
dc.subjectοργανωσιακό κλίμαen_US
dc.subjectorganizational cultureen_US
dc.subjectorganizational behavioren_US
dc.subjectorganizational climateen_US
dc.titleΟργανωσιακή Κουλτούρα στο Σύστημα Υγείας. Μελέτη Περίπτωσης: Γενικό Νοσοκομείο Φλώριναςen_US
dc.title.alternativeOrganizational culture in the Health System. Case study: Florina General Hospitalen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record