Show simple item record

dc.contributor.advisorΓκιούρκα, Παρασκευή
dc.contributor.authorΠατηνέα, Ελισάβετ
dc.date.accessioned2021-07-06T09:41:23Z
dc.date.available2021-07-06T09:41:23Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2116
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικούen_US
dc.description.abstractΜε το πέρασμα των ετών ο άνθρωπος κατάφερε να εξελιχθεί σε πολλούς τομείς επιτυγχάνοντας την αυτοβελτίωση του ικανοποιώντας κάθε ανάγκη βιοποριστικού χαρακτήρα μέσα από την εργασία. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αυτή έπαιξε η οργάνωση και λειτουργία του τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και ειδικότερα η επίδραση του στις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ως όρος, αναφέρεται σε διαδικασίες σχετικά με την παραγωγή των αγαθών, την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε εθνικό περιβάλλον αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων . Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις εργασιακές σχέσεις στα πλαίσια λειτουργίας μίας επιχείρησης καθώς και η συμβολή του τμήματος ανθρωπίνων πόρων στην εξομάλυνση αυτών. Ως προς την δομή της παρούσας εργασίας , αναφέρεται ότι αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το πρώτο μέρος αποτελείται καταρχήν από την περίληψη στην οποία όπως φαίνεται, δίνεται το θέμα διαπραγμάτευσης και η στοχοθεσία αυτού μέσα από τα ερευνητικά ερωτήματα. Ακολουθεί η μελέτη της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και όλων των εμπλεκομένων με αυτή αντικειμένων, η οποία μάλιστα διερευνάται ως μορφή καινοτομίας των επιχειρήσεων μέσω της συμβολής της σε αυτές. Ακόμη, μελετάται το ευρύ πεδίο των εργασιακών σχέσεων και γίνεται η σύνδεση τους με το τμήμα ανθρωπίνων πόρων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ολοκληρωμένη έρευνα με σκοπό την ανάδειξη και συμβολή του τμήματος Ανθρώπινων πόρων στην επιχείρηση της ΔΕΗ και του ΟΤΕ ,στα αντίστοιχα παραρτήματα τους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δια της μεθόδου των δημοσκοπήσεων, με τη χρήση του ερωτηματολογίου, καθώς κρίνεται άκρως βολικό ως προς τον τρόπο χρήσης εργαλείο συλλογής δεδομένων ερευνητικού χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν κλειστού τύπου, πραγματικές, όπως ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων, αλλά και ερωτήσεις γνώμης/ πίστης, στοχεύοντας στην ενιαία πληροφόρηση με χαρακτηριστικά ομοιομορφίας από κάθε ερωτώμενο. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αναφέρονταν στα βασικά αίτια των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και στην μελέτη της συμβολής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων ως τρόπο αντιμετώπισης αυτών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστες καθώς εξασφαλίζεται η ανωνυμία και τα υποκείμενα μπορούν να εκφραστούν με ειλικρίνεια και σύμφωνα με τις πραγματικές τους πεποιθήσεις. Το μέγεθος του δείγματος αποτέλεσαν 36 εργαζόμενοι προερχόμενοι από διάφορες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση. Μετά το πέρας των κεφαλαίων ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η αποτύπωση των συμπερασμάτων με τον επίλογο να κάνει μια ανακεφαλαίωση των λεχθέντων των προηγούμενων κεφαλαίων και να οδηγεί και το συγκεκριμένο πόνημα, όπως και όλα , στην αναλυτική παροχή της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας. Από την παραπάνω εργασία αποδείχθηκε πως ο λόγος της στελέχωσης του τμήματος της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ως προς τις σχέσεις εργασιακού χαρακτήρα είναι η πρόβλεψη μα κυρίως η αντιμετώπιση πιθανών αντίξοων επαγγελματικών συνθηκών οι οποίες οδηγούν με τη σειρά τους στην επίλυση διαφορών και συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης.Over the years, man has evolved into many areas by achieving self-improvement by meeting every need of livelihood through work. An important role in this development was played by the organization and operation of the Human Resource Management sector and, in particular, its impact on people's relationships within the working environment. As a term, it refers to processes relating to the production of goods, the competitiveness of the company in the national environment and relations between workers. This diploma thesis was conducted in order to investigate the factors that shape the labor relations in the context of running a business as well as the contribution of the HR department to their normalization. As far as the structure of the present work is concerned, it is said to consist of two parts, the theoretical and the research. The first part consists in principle of the summary in which it seems to be the subject of negotiation and its targeting through the research questions. This is followed by the study of the Human Resources Management and all the subjects involved, which is being investigated as a form of innovation of enterprises through their contribution to them. In addition, the broad scope of industrial relations is being studied and their link is made with the human resources section. Then, a comprehensive survey is presented aiming at the promotion and contribution of the Human Resources Department to the PPC business and OTE in their respective branches in the wider region of Western Macedonia through the poll method using the questionnaire. The size of the sample consisted of 36 workers coming from different jobs in the company. After the end of the chapters follows the analysis of the results and the conclusion of the conclusions with the epilogue to make a recap of the previous chapters and to lead the specific work, as well as all, to the analytical provision of the used literature and networking. From the above work it turned out that the reason for staffing of the Human Resources Department in terms of labor relations is the provision but mainly the treatment of possible adverse professional conditions that in turn lead to the resolution of conflicts and conflicts between the members of a company.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectδιοίκηση ανθρώπινων πόρωνen_US
dc.subjectκίνητραen_US
dc.subjectστελέχωσηen_US
dc.subjectεργασιακές σχέσειςen_US
dc.subjectασφάλειαen_US
dc.subjectπραγωγικότηταen_US
dc.subjecthuman resources managementen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectstaffingen_US
dc.subjectindustrial relationsen_US
dc.subjectsecurityen_US
dc.subjectproductivityen_US
dc.titleΗ συμβολή του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΗR) στην επίλυση διαφορών μεταξύ των εργαζομένωνen_US
dc.title.alternativeThe contribution of HR in solving problems in companiesen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record