Show simple item record

dc.contributor.advisorΛαζαρίδης, Θεμιστοκλής
dc.contributor.authorΣουγλέρη, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2021-07-08T09:39:19Z
dc.date.available2021-07-08T09:39:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2128
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβησηen_US
dc.description.abstractΣτη σημερινή εποχή, αναδυόμενες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, οι οικονομικές πιέσεις και η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας ανάγκασαν τους οργανισμούς να αναζητήσουν νέους τρόπους βελτίωσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη του προσωπικού έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό στοιχείο μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής επιτυχίας. Βοηθά στη βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των επιχειρηματικών επιδόσεων σε πραγματικό χρόνο. Για να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές διαδικασίες, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του προσωπικού θεωρούνται ως βασικός πόρος και η μάθηση θεωρείται ως ο σημαντικότερος τρόπος απόκτησής τους. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς να αναπτύξουν αποτελεσματικές λύσεις μάθησης και κατάρτισης με στόχο τη συμμετοχή του προσωπικού και την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής στη βελτίωση της διαδικασίας. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει μια στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τα άτομα που εργάζονται στον οργανισμό και συμβάλλουν μεμονωμένα και συλλογικά στην επίτευξη του στόχου του, χαρακτηρίζονται ως πολύτιμα στοιχεία και πόροι. Περισσότερο από το ενενήντα τοις εκατό των έργων σε έναν οργανισμό διευθύνονται από ομάδες μικρές ή μεγάλες και όσο ισχυρότερη είναι η ομάδα τόσο πιθανότερο είναι να επιτύχει το έργο. Οι δραστηριότητες οικοδόμησης της ομάδας εκτελούνται τόσο για την αύξηση της απόδοσης της ομάδας όσο και για την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας του έργου. Η βιβλιογραφία, ενώ περιγράφει και προτείνει πλήθος δραστηριοτήτων οικοδόμησης ομάδων, αποτυγχάνει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη σχέση αυτών των δραστηριοτήτων με την αύξηση της επιτυχίας του έργου και τον τρόπο υλοποίησής του. Το μέλλον της διαχείρισης επιχειρηματικών έργων έγκειται στην ομαδική εργασία. Το ερώτημα δεν είναι εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ομάδες και ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελέσουν, αλλά πώς μπορούν οι ομάδες να ολοκληρώσουν καλύτερα τα έργα. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η σύνδεση μεταξύ των στελεχών ενός οργανισμού και η δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους, η διαχείριση των ομάδων καθώς και η επίτευξη της μέγιστης ικανοποίησης του προσωπικού που ουσιαστικά οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.Nowadays, emerging challenges such as globalization, economic pressures and the changing nature of work have forced organizations to look for new ways to improve their competitive advantage. To address the challenges, staff training and development has been recognized as an important element of long-term business success. It helps to improve organizational processes, reduce operating costs and increase business performance in real time. To improve business processes, staff knowledge and skills are considered a key resource and learning is considered the most important way to acquire them. Therefore, it is vital for organizations to develop effective learning and training solutions with the aim of involving staff and encouraging awareness and participation in improving the process. Human Resource Management includes a strategic and coherent approach to human resource management as an organization's competitive advantage. In terms of human resources, people who work in the organization and contribute individually and collectively to achieving its goal, are characterized as valuable elements and resources. More than ninety percent of projects in an organization are run by small or large teams, and the stronger the team, the more likely it is that the project will succeed. The team building activities are performed both to increase the efficiency of the team and to increase the probability of success of the project. The bibliography, while describing and proposing a number of group building activities, fails to clearly identify the relationship between these activities and the increase in the success of the project and the way it is implemented. The future of business management lies in teamwork. The question is not whether the teams should be used and what tasks they should perform, but how the teams can better complete the projects. Finally, it is very important to connect the executives of an organization and to create relationships between them, the management of the teams as well as the achievement of maximum satisfaction of the staff that essentially leads to the achievement of the goals of the organization.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectανθρώπινο δυναμικόen_US
dc.subjectενίσχυση ομάδαςen_US
dc.subjectδιαχείριση ομάδαςen_US
dc.subjectεπικοινωνίαen_US
dc.subjecthuman resourcesen_US
dc.subjectteam buildingen_US
dc.subjectteam managementen_US
dc.subjectcommunicationen_US
dc.titleΤρόποι Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού και η Δυναμικότητα των ομάδωνen_US
dc.title.alternativeWays of Managing Humans Resources and the Group Dynamicsen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record