Show simple item record

dc.contributor.advisorΤριαντάρη, Σωτηρία
dc.contributor.authorΓούλα, Βάια
dc.date.accessioned2021-07-14T09:54:51Z
dc.date.available2021-07-14T09:54:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2150
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικούen_US
dc.description.abstractΠερίληψη Η ανάγκη των ανθρώπων να επιλύουν τις διαφορές τους εξωδικαστικά, γεννιέται στην αρχαιότητα και ακμάζει στις σύγχρονες κοινωνίες δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τεχνικές και εργαλεία επικοινωνίας, που συντομεύουν τις διαδικασίες, ξεπερνούν εμπόδια και παράγουν λύσεις ισορροπίας και συναινετικού συμβιβασμού. Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών - alternative dispute resolution, ADR, προάγουν το φιλικό διακανονισμό παίζοντας σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και την ποιότητα της επίλυσης των υποθέσεων και συντελούν στην πραγματική αναβάθμιση του συνολικού συστήματος διευθέτησης των διαφορών. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση δίνει στα εμπλεκόμενα μέρη την επιλογή ενός πολιτισμένου τρόπου επικοινωνίας για την επίλυση της υπόθεσής τους. Είναι μια υποβοηθούμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης όπου εναλλακτικά και με ευελιξία, αντιμετωπίζουν μέσω του ειδικού μεσολαβητή τη διαφορά τους βασιζόμενοι στις γνώσεις του, στην εμπειρία του και στις τεχνικές που χρησιμοποιεί. Τα αποτελέσματα έρχονται σύντομα, χωρίς μεγάλη οικονομική δαπάνη γι αυτούς με μια κοινά αποδεκτή συμφωνία που πιθανόν να αποκαταστήσει και τη μεταξύ τους σχέση. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, εξετάζονται ο συσχετισμός της διαμεσολάβησης με τη ρητορική μέσα από το συμβουλευτικό λόγο και την πειθώ. Γίνεται ιστορική αναδρομή στη γένεση της ρητορικής και στο Αριστοτελικό υπόβαθρο, αναλύεται η «τέχνη της πειθούς» και ο κοινωνικός ρόλος της ρητορικής και αιτιολογείται ως η έναρξη της γέννησης της διαμεσολάβησης. Επίσης, αναλύεται ο επικοινωνιακός ρόλος της διαμεσολάβησης και η συμβολή της επικοινωνίας στη διαμεσολάβηση και τα οφέλη της. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύεται η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Γίνεται σύγκριση του θεσμού με τη διαιτησία, τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης, περιγραφή των τύπων διαμεσολάβησης καθώς και του ρόλου του διαμεσολαβητή. Επίσης, γίνεται αναδρομή στο νομικό πλαίσιο, στις υπαγόμενες διαφορές και τους τρόπους υπαγωγής τους, αναλύεται η υποχρεωτικότητα σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τα αποτελέσματα αυτής μέχρι σήμερα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της βιβλιογραφικής έρευνας δίνονται δύο παραδείγματα ως περιπτώσεις διαμεσολάβησης. Το πρώτο αφορά σε διαδικασία διαμεσολάβησης και το δεύτερο σε υπόθεση κατάλληλη για επίλυση με διαμεσολάβηση.Abstract The need for people to resolve their differences out of court is born out of antiquity and thrives in modern societies, enabling the use of communication techniques and tools that shorten processes, overcome obstacles and produce solutions of balance and consensual compromise. Alternative dispute resolution (ADR) alternatives promote the friendly settlement by playing an important role in the communication and quality of case resolution and contribute to the actual upgrade of the overall dispute settlement system. Recourse to mediation gives the parties involved the choice of a civilized way of communicating to resolve their case. It is an assisted negotiation process where alternatively and flexibly, they deal with their differences through the special mediator based on their knowledge, experience and techniques. The results come soon, without much cost to them with a mutually acceptable agreement that is likely to restore the relationship between them. The first chapter of this paper examines the relationship between rhetoric mediation through counseling and persuasion. A historical review of the genesis of rhetoric and the Aristotelian background is made, the "art of persuasion" and the social role of rhetoric are analyzed and justified as the beginning of the birth of mediation. We also analyze the communicative role of mediation and the contribution of communication to mediation and its benefits. In the second chapter of the paper, mediation is analyzed as an alternative way of resolving disputes. There is a comparison with the arbitration, the advantages of mediation, the description of the types of mediation as well as the role of the mediator. Also, a review is made of the legal framework, the disputed differences and the ways of their subordination, the obligation is analyzed according to the current legislation and its results until today. In the third and final chapter of this bibliographic research, two examples are given as cases of mediation. The first concerns a mediation process and the second a case suitable for mediation. Λέξεις κλειδιά: Ρητορική,en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectρητορικήen_US
dc.subjectσυμβουλευτικός λόγοςen_US
dc.subjectΑριστοτέληςen_US
dc.subjectπειθώen_US
dc.subjectεναλλακτικοί τρόποι επίλυσης υποθέσεωνen_US
dc.subjectrhetoricen_US
dc.subjectcounselingen_US
dc.subjectAristotleen_US
dc.subjectpersuasionen_US
dc.subjectADRen_US
dc.titleΗ Διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός και επικοινωνιακός τρόπος επίλυσης διαφορών εκτός δικαστικού συστήματος και η ενεργοποίηση της Υποχρεωτικότητας σε υποθέσεις σύμφωνα με το νέο νόμο 4640/2019en_US
dc.title.alternativeMediation as an alternative and communication way of resolving disputes outside the judiciary and activating obligation in cases under the new law 4640/2019en_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record