Show simple item record

dc.contributor.advisorΚασβίκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΖώτης, Σεραφείμ Ι.
dc.date.accessioned2017-05-24T15:06:27Z
dc.date.available2017-05-24T15:06:27Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.urihttp://dspace.uowm.gr:8080/xmlui/handle/123456789/547
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτικήen_US
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία ασχολούμαστε αρχικά με την έννοια της ενσυναίσθησης και στη συνέχεια, πιο συγκεκριμένα, με την ιστορική ενσυναίσθηση. Εξετάζουμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτή την έννοια και σε αυτήν της πολυπρισματικότητας και τέλος αναφερόμαστε σε μια προσπάθεια συνδυασμού ιστορικής ενσυναίσθησης και πολυπρισματικότητας που επιχειρήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 μέσα στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος αναφερόμαστε γενικά στην έννοια της ενσυναίσθησης, πραγματοποιούμε μια ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση της εξέλιξης της έννοιας της ιστορικής ενσυναίσθησης επιδιώκοντας την παρουσίαση της συμβολής σημαντικών πνευματικών προσωπικοτήτων είτε από το χώρο της ιστορικής επιστήμης είτε ευρύτερα της παιδαγωγικής. Στην συνέχεια προχωρούμε σε μια ανάλυση της έννοιας της πολυπρισματικότητας συγκρίνοντάς την με την ιστορική ενσυναίσθηση και κλείνουμε με μια αναφορά στο πώς μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία η ιστορική μνήμη και οι πολλαπλές μνήμες. Σε αυτό το υποκεφάλαιο υποδεικνύουμε δηλαδή την σύνδεση της πολυπρισματικότητας με τις σπουδές μνήμης. Στο δεύτερο μέρος αναλύουμε τον σχεδιασμό του πολιτιστικού προγράμματος «Αναζητώντας τον Καρλομάγνο» που πραγματοποιήσαμε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με δώδεκα (12) μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Πυργετού Λάρισας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενσυναισθητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών καθώς και η πολυπρισματική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος της δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, επιδιώξαμε και την καλλιέργεια της πολιτειότητας, γνήσιο «τέκνο» της πολυπρισματικότητας, μεταφερόμενοι στο παρόν της Ευρώπης, μελετώντας δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλη προσπάθεια κατέληξε στην δημιουργία ενός παιχνιδιού γνώσεων που συνδυάζει συμβατικά στοιχεία (κάρτες, κύβους-ζάρια) και τις Νέες Τεχνολογίες, καθώς οι κάρτες του παιχνιδιού έφεραν κωδικούς qr, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες και παρουσιάσεις, οι οποίες βοηθούν τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι, μέσα από μια ταμπλέτα (tablet) ή ένα 7 smartphone, να προσεγγίσουν την γνώση τόσο της δυτικής μεσαιωνικής κοινωνίας όσο και της σύγχρονης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν με το παιχνίδι αυτό στον ετήσιο διαγωνισμό «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την Νεολαία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διεθνούς Ιδρύματος Καρλομάγνος και κατέκτησαν την δεύτερη θέση ανάμεσα σε τριακόσια εξήντα (360) περίπου σχέδια νέων από όλη την Ευρώπη λαμβάνοντας και το χρηματικό έπαθλο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Δυστυχώς, όμως, δεν επέτρεψαν στον επιβλέποντα εκπαιδευτικό να οδηγηθεί σε διαπιστώσεις πάνω στον βαθμό προσέγγισης της γνώσης με ενσυναισθητικό τρόπο αρνούμενοι να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα είχαμε συντάξει ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούσαμε τους μαθητές να απαντήσουν με βάση τις εμπειρίες τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. Οι λόγοι είναι πολλοί γι’ αυτό και σε ένα τελευταίο υποκεφάλαιο επιχειρούμε να τους αναλύσουμε με βάση την βιβλιογραφία. Τhis study firstly deals with the concept of empathy and then, more specifically, with historical empathy. We examine the relationship developed between this concept and that of multiperspectivity and finally we attempt to combine historical empathy with multiperspectivity in the context of a cultural program implemented in the school year 2015 – 2016.. More specifically, in the theoretical section we discuss the concept of empathy through a thorough literature review of the evolution of the concept of historical empathy seeking to present the contribution of important intellectuals from history and pedagogy. Then we proceed to an analysis of the concept of multiperspectivity comparing it with historical empathy finishing with a reference of how to combine successfully historical memory with multiple memories. In this subsection we indicate the connection of multiperspectivity with memory studies. In the second part of the dissertation we analyze the design of the cultural program "Searching for Charlemagne" that was held during the school year 2015-2016 with the participation of twelve (12) second grade students of the Pyrgetos Lyceum, Larissa. The aim of the program was the empathic participation of students and the multifaceted approach of the historical past of Western Europe. At the same time, we also sought to promote citizenship, a genuine 'child' of multiperspectivity, transporting the theme in the Europe’s present and studying the way that the European Union works. This effort resulted in the creation of a knowledge game that combines conventional elements (cards, cube-dice) and New Technologies, as game cards bearing qr codes, mentioning websites and presentations that help the participants in the game, through a tablet (tablet) or a smartphone, to approach the knowledge of both the western medieval society andcontemporary European reality. The students involved in this game got the second position in the annual competition of the "European Charlemagne Prize for Youth" of the European Parliament and the International Foundation Charlemagne among about three hundred and sixty (360) new projects from across Europe, accompanied with a cash prize of three thousand (3,000) euros. 9 Unfortunately, students did not allow the supervisor to acquire any data concerning the degree of their empathetic approach of knowledge, as they didn’t responded to answering the relevant questionnaires that was prepared for recording their experiences from this program. There are many reasons for this failure and in the last subchapter we attempt to analyze them based on the available literature.en_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectενσυναίσθησηen_US
dc.subjectιστορική ενσυναίσθησηen_US
dc.subjectπολυπρισματικότηταen_US
dc.subjectπολιτειότηταen_US
dc.subjectempathyen_US
dc.subjecthistorical empathyen_US
dc.subjectmultiperspectivityen_US
dc.subjectcitizenshipen_US
dc.titleΕνσυναίσθηση και πολυπρισματικότητα: δύο ιστορικές έννοιες σε τροχιά σύγκρουσης και μια απόπειρα σύνθεσηςen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record