Show simple item record

dc.contributor.advisorΚασβίκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΠαπά, Χρυσούλα
dc.date.accessioned2018-07-03T15:17:00Z
dc.date.available2018-07-03T15:17:00Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/952
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία
dc.description.abstractΗ ιδέα για την δημιουργία αυτής της έρευνας, γεννήθηκε κατά την συμμετοχή μου σε κάποιο από τα σεμινάρια του μεταπτυχιακού τμήματος Μουσειολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με θέμα τον σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εντυπώσεις που μας άφησε ήταν οι καλύτερες, πέραν της θεωρητικής κατάρτισης ακολουθήσαμε και πρακτική σε διάφορα μουσεία της πόλης. Αυτό λοιπόν, αποτέλεσε έμπνευση για να δοκιμάσουμε κάτι παρόμοιο και στην δική μας πόλη, με θέμα όμως τον λαϊκό πολιτισμό, μιας και συνδέεται με τον βασικό τίτλο σπουδών μου, αλλά και με το ενδιαφέρον μου σε λαογραφικά ζητήματα. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, προκύπτουν έννοιες που αφορούν τον λαϊκό πολιτισμό, την λαϊκή τέχνη, τα παλιά τοπικά επαγγέλματα, το παρελθόν σε σχέση με το σήμερα και γενικότερα όψεις της τοπικής ιστορίας του νομού μας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσα από την εμπειρία που βιώσαμε κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε αλλά και να ερευνήσουμε την αποτελεσματική κατανόηση του παρελθόντος από μαθητές της Β τάξης του Δημοτικού μέσα από μια τοπική λαογραφική συλλογή. Για την επίτευξη του στόχου μας, δημιουργήθηκε θεωρητικό πλαίσιο όπου αποτέλεσε την βάση της έρευνας μας για τον σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός διδακτικού πειράματος σε δύο τάξεις της Β Δημοτικού. Η έρευνα ξεκίνησε μέσα στην σχολική αίθουσα, ακολούθησε η επίσκεψη στην λαογραφική συλλογή του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας ο “Αριστοτέλης” και κατέληξε και πάλι στην σχολική αίθουσα για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Η διάρθρωση της έρευνας αποτελείται από 8 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο, αφορά την ιστορική αναδρομή του Μουσείου ανά τους αιώνες, καθώς και την έννοια της μουσειοπαιδαγωγικής, την ιστορία της και την εξέλιξη της στον ελλαδικό χώρο. Στην συνέχεια αναλύεται η μουσειακή εκπαίδευση μέσα από τις θεωρίες της και τις μορφές επικοινωνίας της με το κοινό. Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται θεωρίες που αναδεικνύουν το μουσείο ως εργαλείο ιστορικής σκέψης, κατανόησης, ενσυναίσθησης και περιβάλλον ιστορικής εκπαίδευσης. Το 3ο και 4οκεφάλαιο πραγματεύεται της έννοια της λαογραφίας κυρίως στην Ελλάδα, την εξέλιξη της και την σύνδεσή της με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η χρησιμότητα των λαογραφικών μουσείων, πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών συλλογών στην σημερινή εποχή, καθώς και η λαογραφική συλλογή του ΦΣΦ ο “Αριστοτέλης”. Το 5ο κεφάλαιο, αφορά το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας όπου περιλαμβάνει την μεθοδολογία, την διάρθρωση της έρευνας, τους στόχους και τα εργαλεία. Στο 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με όλες τις λεπτομέρειες και ακολουθούν το 7ο και 8ο κεφάλαιο με τα αποτελέσματα και τις ερμηνείες της έρευνας μας, την αξιολόγηση αλλά και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών. Η εργασία ολοκληρώνεται με προτάσεις για την βελτιστοποίηση παρόμοιων ερευνών και με το παράρτημα όπου περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού που αναφέρονται μέσα στην εργασία αλλά και με κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών με αντίστοιχες εικονιστικές αναπαραστάσεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον καθηγητή μου κ. Κασβίκη Κώστα για την πολύτιμη συμβολή του ώστε να πραγματοποιηθεί η παρούσα εργασία. Οι σκέψεις του και τα λόγια του διεύρυναν σε μεγάλο βαθμό τους ορίζοντες μου. The idea for this research, born after my participation to a seminar of post graduate class “Museology and Cultural Management” of Aristotelio University of Thessaloniki, by theme “Design museum educator activities to compulsory education”. Impressions were the best, except of theoretical training, we also did and practice in museums of the town. This procedure, inspired us for trying something similar to our hometown, by theme of folklore, because agrees with the basic title of my studies and with my interests about folklore issues. Through training program that applied in context of this survey, are conceived meanings, that concern folklore, folklore art, old local professions, the past in relation to today and generally views of local history and environmental education. Through experience during our educational programme, we tried to understand and research the effective comprehension of the past through local folklore collection by students of the second class of primary school. To achieve our target, we created theoretical framework that was the base of our research to plan didactic interventions that carried out through an experiment of two classes in the second class of primary school. The research started in classroom, followed the visit of ΦΣΦ “Ο Αριστοτέλης“ and concluded back in classroom to produce results. The research structure is about 8 chapters. The first chapter, concerns the history of Museum for centuries and the history of development on museum education in Greece. Then, is analyzed museum education through its theories and the forms of communication with the audience. At the 2nd chapter, are presented theories that emphasizes to the museum as tool of historical thought, historical understanding, historical empathy and historical education environment. The 3rd and 4th chapter includes the meaning of folklore in Greece, its development and connection with primary education. Also, are presented the usefulness of folklore museums, cultural associations and local folklore clubs. The 5th chapter, includes the research piece of our work, presents the methodology, the structure, goals and research tools. The 6th chapter includes the implementation of our educational programme with all details and follows the 7th and 8th chapters with the results and interpretations of the research. Also, has the evaluation of research. Work is completed with suggestions for optimization of similar investigations and also the appendix that includes photos from the objects of folk culture and writing texts of students. At this point, I would like to thank my professor Mr. Kostas Kasvikis for his precious contribution to take place this research. Undoubtedly, his thoughts expanded my horizons.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectλαϊκός πολιτισμόςen_US
dc.subjectκατανόηση παρελθόντοςen_US
dc.subjectδιδακτική εφαρμογή στη λαογραφική συλλογήen_US
dc.subjectfolksy cultureen_US
dc.subjectunderstanding pasten_US
dc.subjecteducative applicationsen_US
dc.titleΛαϊκός πολιτισμός και κατανόηση του παρελθόντος για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας: διδακτικές εφαρμογές στη λαογραφική συλλογή του ΦΣΦ « Ο Αριστοτέλης»en_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record