Show simple item record

dc.contributor.advisorΚωνσταντίνος, Ντίνας
dc.contributor.authorΠαναγοπούλου, Δήμητρα
dc.date.accessioned2019-06-12T12:27:56Z
dc.date.available2019-06-12T12:27:56Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1365
dc.descriptionΠροπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Σχολή: Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.description.abstractΤη δεκαετία του 1980 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα αποτέλεσε τόπο υποδοχής διαφορετικών πληθυσμών. «Ξένοι» από διαφορετικές πολιτισμικές χώρες προελεύσης ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα σαν οικονομικοί, πολιτικοί ή μεταναστες πολέμου. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε στην Ελλάδα πολυγλωσσικά στοιχεία, ιδιαίτερα για το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο εμφανίστηκαν μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο και έπρεπε να ενσωματωθούν και να κατανοήσουν με κάποιο τρόπο την παιδαγωγική διδασκαλία. Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα, η γλώσσα να εμφανίζει ποικιλία, ανάλογα με τον τόπο και τον πολιτισμό κάθε κοινωνίας. Στην παρούσα εργασία με θέμα «Γλωσσική ποικιλότητα και διδακτική αξιοποίηση με έμφαση στο νηπιαγωγείο» θα μελετήσω την γλωσσική ποικιλότητα. Μέσα από προσωπική έρευνα θα εστιάσω στις διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες και στον τρόπο εφαρμογής της διδακτικής της γλώσσας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαπολιτισμικό γλωσσικό υλικό απευθύνεται στα άτομα με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, θα επικεντρωθώ στη διαδικασία υλοποίησης ενός παιδαγωγικού υλικού. Συγκεκριμένα, στην μεθοδολογία για την εφαρμογή και την υλοποίηση του, στα διδακτικά εγχειρίδια, στην δημιουργία ομάδων αλλα και στην αξιολόγηση των μαθητών. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διασταύρωση των στοιχείων, θα επιχειρήσω τον σχεδιασμό ενός συμπεράσματος για τη διδακτική αξιοποίηση της γλωσσας σε άτομα από ξένες χώρες. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε για περίπου τρεις μήνες και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο μαθήματος απο φοιτητές και φοιτήτριες 4ου έτους του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούν το παιδαγωγικό υλικό σε 17 φοιτητές, στο δεύτερο μέρος δόθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται με το διαπολιτισμικό γλωσσικό υλικό σε 10 φοιτητές και στο τρίτο μέρος γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και στη διαφοροποιημένη μάθηση από 5 φοιτητές. Κάθε φοιτητής τεκμηριώνει την απαντησή του και εγώ καταλήγω σε διάφορα συμπεράσματα με βάση όσα έχουν ήδη ειπωθεί. Στην πτυχιακή αναφέρονται τα προβλήματα αλλά και οι προκαταλήψεις που συναντάμε στη γλωσσική ποικιλότητα, οι αρχές του παιδαγωγικού υλικού και ο τρόπος κατα τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του σε μαθητές με στόχο την ειρηνική συμβίωση ατόμων και ομάδων ξεχωριστής πολιτισμικής προέλευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παρατηρήσω τις απόψεις φοιτητών σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί καταλληλη η διδακτική της γλώσσας για όλα τα παιδιά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως καταγωγής.In the 1980s we observe that Greece was a place of reception of different populations. "Foreigners" from different cultural countries of origin were incorporated into Greece as economic, political or immigrant to war. This situation created in Greece multilingual data particularly about the educational system, in which pupils with different linguistic backgrounds appeared and had to integrate and understand in some way pedagogical teaching. As a result, language has a variety, depending on the place and culture of each society. In the present paper "Linguistic variation and educational usage with emphasis on Kindergarten" I will study the linguistic variation. Τhrough personal research, I will focus on the different population groups and the way in which the teaching language is applied. Considering that intercultural linguistic material is addressed to people with different linguistic and cultural backgrounds, I will focus on the process of implementing a pedagogical material. Specifically, I will focus in the methodology for its implementation, in the textbooks, in the creation of teams and in the evaluation of the students. After analyzing the results of the research and cross-checking the data, I will try to draw a conclusion on teaching the language to people from foreign countries. The research was conducted for about three months and was implemented in the framework of a course by four-year students of the Department of Kindergarten of the Pedagogical Faculty of Florina, University of Western Macedonia. The research is divided into three parts. The first part asked questions about pedagogical material to 17 students, the second part were asked questions related to the multicultural language course in 10 students and in the third part a comparison was made between the individualization of teaching and the differentiated learning by 5 students. Each student documents his / her answer and I come to conclusions on the basis of what has already been said. This thesis refers to the problems and the prejudices we encounter in linguistic variety, the principles of pedagogical material and the way in which teaching can be realized to students aiming at peaceful coexistence of individuals and groups of a distinct cultural origin. The purpose of this work was to observe the views of students about how it can be considered appropriate the language teaching for all children of a multicultural society, regardless of their originen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectγλωσσική ποικιλότηταen_US
dc.subjectδιαπολιτισμικό υλικόen_US
dc.subjectδιαφορετικές πληθυσμιακές ομάδεςen_US
dc.subjectδιδακτική αξιοποίησηen_US
dc.subjectμεθοδολογίαen_US
dc.subjectεφαρμογήen_US
dc.subjectνηπιαγωγείοen_US
dc.subjectlanguage varietyen_US
dc.subjectintercultural materialen_US
dc.subjectpedagogicalen_US
dc.subjectdifferent population groupsen_US
dc.subjectdidactic useen_US
dc.subjectmethodologyen_US
dc.subjectapplicationen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.titleΓλωσσική ποικιλότητα και διδακτική αξιοποίηση με έμφαση στο νηπιαγωγείοen_US
dc.title.alternativeLinguistic variation and educational usage with emphasis in kindergartenen_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record