Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαήλ, Δόμνα
dc.contributor.authorΤάσιου, Γεώργιος
dc.date.accessioned2021-02-26T10:47:55Z
dc.date.available2021-02-26T10:47:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/1972
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσίαen_US
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος που βιώνουν οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της οικονομικής κρίσης και της πιθανής αξιολόγησης. Ο πληθυσμός - στόχος μας είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί, ωστόσο τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν ήταν 87. Η έρευνα που διενεργήσαμε ονομάζεται «σκόπιμη», γιατί είναι έρευνα μικρής εμβέλειας που βασίζεται στην προσωπική προσπάθεια ατόμων (Δημητρόπουλος, 2001). Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών (Maslach Burnout Inventory – MBI Ed, Maslach, Jackson & Schwab, 1996). Αποτελείται από 22 δηλώσεις- στοιχεία αυτοαξιολόγησης, τα οποία υποδιαιρούνται στις τρείς διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, δηλαδή: την αποπροσωποποίηση, την συναισθηματική εξάντληση και την χαμηλή αίσθηση προσωπικής επίτευξης. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής : 1. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς στην κλίμακα του Maslach; 2. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην προσωπική και εργασιακή τους ζωή; 3. Τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συσχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών; 4. Ποιους τρόπους αντιμετώπισης εφαρμόζουν/ προτείνουν οι εκπαιδευτικοί για την άρση και μείωση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης; Διαπιστώθηκε ότι οι μέσες βαθμολογίες που ελήφθησαν από το ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ήταν μέτριες, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλά επίπεδα στρες. Η ηλικιακή ομάδα που εμφάνισε υψηλότερα επίπεδα στρες ήταν αυτή που κυμαίνεται ανάμεσα στα 20 και 30 έτη λόγω της 6 μικρότερης εμπειρίας που διαθέτουν στην αντιμετώπιση καινούριων άγνωστων καταστάσεων. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι μερικές φορές νιώθουν άδειοι μετά την δουλειά τους, αλλά και μερικές φορές τον μήνα κουρασμένοι όταν ξυπνούν το πρωί και έχουν να αντιμετωπίσουν άλλη μια μέρα δουλειάς. Όμως αναφέρουν ότι ποτέ δεν πιστεύουν ότι είναι πολύ κουραστικό συναίσθημα για εκείνους να δουλεύουν με ανθρώπους όλη μέρα καθώς πιστεύουν ότι προσφέρουν σημαντικό έργο στα παιδιά και στην κοινωνία . Τέλος το καλό σχολικό κλίμα, οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις των δασκάλων στα πλαίσια του σχολείου, η αλληλοβοήθεια και η οικογενειακή ηρεμία συμβάλλουν στα χαμηλά επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών.The aim of this research is to investigate the professional exhaustion and anxiety experienced by Primary Education Teachers due to the economic crisis and possible evaluation. Our target population is the Primary Education Teachers of Kastoria Prefecture. The survey involved 100 teachers, but the questionnaires gathered were 87. The research we conducted was called "deliberate" because it is a short-range research based on the personal effort of individuals (Dimitropoulos, 2001). The tool used in the present study is the Maslach Burnout Inventory (MBI Ed, Maslach, Jackson & amp; Schwab, 1996). It consists of 22 statements - elements of self-assessment, which are subdivided into three dimensions of professional burnout, namely: depersonalization, emotional exhaustion and low sense of personal achievement. The research questions are as follows: 1. What is the degree of professional exhaustion of Masters primary school teachers in Kastoria? 2. What factors contribute to the professional exhaustion of teachers in their personal and working life? 3. Are the demographic and work characteristics of teachers correlated with the burnout of teachers? 4. How do teachers / teachers respond to lifting and reducing occupational exposure? 7 It was found that the average scores obtained from the questionnaire and teacher responses were modest, suggesting low levels of stress. The age group with higher stress levels ranged between 20 and 30 years because of their lesser experience in dealing with new unknown situations. Participants say that sometimes they feel empty after their work, but sometimes even a month tired when they wake up in the morning and have to face another day of work. But they say that they never think it is a very tedious feeling for people to work with people all day long as they think they offer important work to children and society. Finally, the good school climate, positive interpersonal relationships of teachers within the school, mutual aid and family peace contribute to the low levels of stress of teachers.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγική Σχολή. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectεπαγγελματική εξουθένωσηen_US
dc.subjectεκπαιδευτικοίen_US
dc.subjectπρωτοβάθμια εκπαίδευσηen_US
dc.subjectοικονομική κρίσηen_US
dc.subjectburnouten_US
dc.subjectteachersen_US
dc.subjectprimary educationen_US
dc.subjecteconomic crisisen_US
dc.titleΗ Επαγγελματική Εξουθένωση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καστοριάς Λόγω της Οικονομικής Κρίσηςen_US
dc.title.alternativeThe professional exhaustion and anxiety experienced by Primary Education Teachers of Kastoria due to the economic crisisen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record