Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπράτιτσης, Θαρρενός
dc.contributor.authorΓκόρος, Δημήτριος
dc.date.accessioned2021-05-21T09:02:44Z
dc.date.available2021-05-21T09:02:44Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2044
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσίαen_US
dc.description.abstractΤον τελευταίο χρόνο, μια νέα ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανέκυψε κατά την πανδημία του κορονοϊού παγκοσμίως. Συνεπώς, παρουσιάστηκε ως αδήριτη ανάγκη η διερεύνηση της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα εργαλεία αυτής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πρόσφατη κρίση του κορονοϊού, οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στις έννοιες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η αντίληψή τους σχετικά με το μέλλον της στη χώρα μας. Επιπλέον, αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ένα νέο είδος ηγεσίας, η ηλεκτρονική ηγεσία, μέσω της οποίας ασκείται κοινωνική επιρροή με την συνδρομή της τεχνολογίας. Η αποκρυστάλλωση της επιρροής της κατά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στην χώρα μας, αποτελεί μια ακόμη αναγκαιότητα. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε σχετική έρευνα. Επιλέγοντας την ποσοτική προσέγγιση στην έρευνά μας και αξιοποιώντας ένα σημαντικό αριθμό ερωτηματολογίων ιχνηλατήσαμε την ετοιμότητα και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις έννοιες και τα εργαλεία εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης συμπεραίνοντας πως δεν ήταν έτοιμοι για την πρώτη εφαρμογή της και μέτρια εξοικειωμένοι με τις βασικές της έννοιες και εφαρμογές. Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να προτιμούν ένα συγκερασμό ασύγχρονων και σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης υιοθετώντας ένα μεικτό μοντέλο συνδυαστικής μάθησης. Ακόμη, τονίζουν, πως οι δυσκολίες που συναντούν σχετίζονται με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής είτε του σχολείου είτε των ίδιων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνονται πρόθυμοι να εντάξουν κάποιες πρακτικές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μελλοντικά. Επιπροσθέτως, προκύπτει πως το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει την άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον βαθμό συμβολής της ηλεκτρονικής ηγεσίας των διευθυντών των σχολείων στο έργο και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, σε αντίθεση με την εκπαιδευτική τους εμπειρία. Αποδεικνύεται επίσης ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει την τάση να θεωρεί την παρουσία και την εμπλοκή του ηλεκτρονικού διευθυντή - ηγέτη σημαντική. Εάν πρόκειται να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης καθίσταται σαφές πως είναι επιτακική η ανάγκη για μεγαλύτερη τεχνολογική ενημερότητα, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τέλος, η ύπαρξη επιτυχημένων ηλεκτρονικών ηγετών είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και αξιοποίηση όλων των εκφάνσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Over the past year, a new need for distance education has emerged during the global coronavirus pandemic. Consequently, a compelling need to investigate the readiness of teachers for the implementation of distance education and its tools, used during its application in the Greek educational reality by primary education teachers in the recent coronavirus crisis, has arisen as well. In addition, it was necessary to investigate the teachers' knowledge on the concepts of distance education and their own perception of its future implementation in the Greek educational system. Other than that, a new kind of leadership has also emerged in recent years, e-leadership, through which social influence is exerted with the help of technology. The crystallization of its influence during the recent implementation of distance education constitutes another necessity. Therefore, in the context of the postgraduate study program "Educational Sciences: Organization and Administration of Education - Educational Leadership" of the University of Western Macedonia, we chose to conduct a relevant research. By choosing the quantitative approach to our research and utilizing a significant number of questionnaires, we tracked the readiness and familiarity of teachers regarding the concepts and tools of distance education, concluding that they were not ready for its first application and moderately familiar with its basic concepts and applications. In addition, it is observed that primary school teachers seem to prefer a combination of asynchronous and synchronous educational tools by adopting a model of blended learning. They also emphasize that the difficulties they encounter are related to the lack of material and technical infrastructure either of the school or of the students and teachers themselves. However, from the answers given to the research, most teachers seem willing to incorporate some distance learning practices in the future. Furthermore, it appears that the teachers’ level of education does not affect their point of view regarding the degree of the contribution of e-leadership of school principals to the project and the preparation of the teachers for the implementation of distance education, in contrast to their educational experience. It also turns out that the majority of teachers who participated in the research tend to consider the presence and involvement of the electronic principal – leader as important. If the experience gained from the implementation of distance education is to be used, it becomes clear that the need for greater technological awareness, better logistical infrastructure and teacher training is imperative. Finally, the existence of successful e-leaders is necessary for the more effective implementation and utilization of all the aspects of distance education.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςen_US
dc.subjectεξ αποστάσεως εκπαίδευσηen_US
dc.subjectηλεκτρονική μάθησηen_US
dc.subjectεκπαιδευτική ηγεσίαen_US
dc.subjectηλεκτρονική ηγεσίαen_US
dc.subjectdistance educationen_US
dc.subjecte-learningen_US
dc.subjecteducational leadershipen_US
dc.subjecte-leadershipen_US
dc.titleΗ εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η επίδραση της ηλεκτρονικής ηγεσίας σε αυτή: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την ετοιμότητά τους, κατά την πανδημία του κορονοϊούen_US
dc.title.alternativeThe implementation of distance education and the impact of electronic leadership on it: primary school teachers' opinion about their readiness during the covid-19 pandemicen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record