Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαδοπούλου, Βασιλική
dc.contributor.authorΣωζερίδου, Δέσποινα
dc.contributor.authorSozeridou, Despoina
dc.date.accessioned2022-03-14T12:37:35Z
dc.date.available2022-03-14T12:37:35Z
dc.date.issued2021-09
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2399
dc.descriptionΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευσηen_US
dc.description.abstractΣύμφωνα με τις σύγχρονες, γνωστικές προσεγγίσεις η οικοδόμηση της γνώσης, δηλαδή ο τρόπος εκμάθησης από τους μαθητές θεωρείται μία δύσκολη διαδικασία που γίνεται με κριτική επεξεργασία κάθε νέας πληροφορίας, η οποία στη συνέχεια περνάει από πολλά στάδια. Τα διάφορα ερεθίσματα που δέχονται τα άτομα, αρχικά τα φιλτράρουν, στη συνέχεια τα επεξεργάζονται και στο τέλος τα οργανώνουν προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν αυτό που αντιλαμβάνονται. Κατά τη διαδικασία της μάθησης τα άτομα είναι επιλεκτικά ως προς το αντικείμενο που θέλουν να μάθουν άλλα και ως προς τον τρόπο που θέλουν να το μάθουν. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η μάθηση δεν είναι μόνο μία απλή προσθήκη γνώσεων στις ήδη υπάρχουσες αλλά συνδυάζεται και με τον μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωση των κατεχόμενων γνώσεων, ώστε να μπορεί το άτομο να κατανοεί κάθε φορά τα νέα δεδομένα. Το πιο σημαντικό ίσως στάδιο που θα μπορούσαμε όμως να εντοπίσουμε είναι η διαδικασία της απομνημόνευσης και της διάρκειας των γνώσεων που οδηγεί στη βελτίωση και στην ανάπτυξη του ατόμου. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού μας καθοδηγεί σε μια κοινή διαπίστωση ως προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που εμφανίζουν διαφορετικές δυνατότητες: ότι προσελκύονται από διαφορετικά ενδιαφέροντα και έχουν διαφορετικές ανάγκες. Ο τρόπος που κατακτούν τη γνώση διαφέρει σε κάθε μαθητή, αφού ο κάθε ένας από αυτούς έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Η ανάγκη αντιμετώπισης της ανομοιογένειας αποτελεί υποχρέωση των εκπαιδευτικών και τους δίνει σημαντικά κίνητρα για την συνεχή αναζήτηση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων που να προσαρμόζονται αποτελεσματικά σε κάθε σχολική τάξη. Η "διαφοροποιημένη διδασκαλία" αποτελεί πλέον μια διδακτική προσέγγιση που επιβάλλεται στη σύγχρονη διδασκαλία και θεωρείται απαραίτητη, εφόσον οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών/τριών σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση. Σύμφωνα με τις τάσεις των ερευνητικών εργασιών που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό ο σκοπός της παρούσας μελέτης προσανατολίστηκε στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας νέας διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση «μνημονικών βοηθημάτων» βασισμένης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στην χρήση εννοιολογικών χαρτών και με τελικό στόχο την εποικοδόμηση της γνώσης.(Μαίρη Κουτσελίνη, 2009). Οι σημαντικότεροι λόγοι που με οδήγησαν στην ενασχόλησή μου με αυτό το αντικείμενο είναι η προσπάθεια μου 1) να διερευνήσω αν όντως διευκολύνει η χρήση εννοιολογικών χαρτών σε συνδυασμό με τη χρήση ακρωνύμιων τους μαθητές κατά την παρακολούθηση της διδασκαλίας και της απομνημόνευσης του μαθήματος και 2) να δημιουργήσω για τους εκπαιδευτικούς μια βάση (υπόδειγμα) μιας μαθησιακής διαδικασίας με «μνημονικά βοηθήματα», που θα αναβαθμίζεται κάθε φορά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τη δυσκολία και τις απαιτήσεις του μαθήματος αλλά και ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους .______________________________________According to modern, cognitive approaches, the construction of knowledge, ie the way of learning by students is considered a difficult process that is done by critically processing each new information, which then goes through many stages. The various stimuli that people receive, first filter them, then process them and finally organize them trying to decode what they perceive. In the learning process individuals are selective about what they want to learn and how they want to learn it. From the above it is understood that learning is not only a simple addition of knowledge to the existing ones but is also combined with the transformation and reorganization of the occupied knowledge, so that the individual can understand the new data each time. Perhaps the most important stage that we could identify is the process of memorization and the duration of knowledge that leads to the improvement and development of the individual. The composition of our student population leads to a common finding about students who show different abilities: that they are attracted to different interests and have different needs. The way they acquire knowledge differs in each student, since each of them has its own peculiarities. The need to address inhomogeneity is an obligation of teachers and gives them significant incentives for the continuous search for appropriate teaching methods that are effectively adapted to each classroom. "Differentiated teaching" is now a teaching approach that is required in modern teaching and is considered necessary, since teachers want to improve the academic achievement of students / three in a variety of learning subjects in order to achieve the best possible performance. According to the trends of the research papers dealing with this subject, the purpose of this study was oriented towards the design, implementation and evaluation of a new didactic intervention using "mnemonic aids", based on differentiated teaching and the use of conceptual maps. The most important reasons that led me to deal with this subject are my effort 1) to explore whether it really facilitates the use of conceptual maps in combination with the use of acronymous of students when attending teaching and memorizing the lesson and 2) to create for teachers a basis(model) of a learning process with "mnemonic aids", which will be upgraded each time by the teachers themselves depending on the subject of instruction, the difficultyen_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectεννοιολογικοί χάρτεςen_US
dc.subjectοικονομικά μαθηματικάen_US
dc.subjectδιαφοροποιημένη διδασκαλίαen_US
dc.subject"μνημονικά βοηθήματα"en_US
dc.subjectακρωνύμιαen_US
dc.subjectconcept mapsen_US
dc.subjecteconomics lessonsen_US
dc.subjectdifferentiated teachingen_US
dc.subject"mnemonic aids"en_US
dc.subjectacronymsen_US
dc.titleΗ διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών μέσω της κωδικοποίησης των οικονομικών μαθημάτων στο Λύκειο: Μια μελέτη περίπτωσηςen_US
dc.title.alternativeThe investigation of the use of conceptual maps through the codification of ecourses in high school: A case studyen_US
dc.typeMSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record