Show simple item record

dc.contributor.advisorΒάκαλη, Άννα
dc.contributor.authorΦιλίππου, Χριστίνα
dc.contributor.authorFilippou, Christina
dc.date.accessioned2022-10-07T08:41:06Z
dc.date.available2022-10-07T08:41:06Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/2863
dc.descriptionΠροπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, και πιο συγκεκριμένα της δυσλεξίας, καθώς επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), κατά την διάρκεια του μαθησιακού τους βίου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την συγκεκριμένη εργασία γίνεται φανερός ο σπουδαίος ρόλος του μαθήματος Δημιουργικής Γραφής και του παιχνιδιού στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Η δυσλεξία αποτελεί μία από τις πιο συχνές μαθησιακές δυσκολίες. Στην Ελλάδα οι πρώτες μελέτες των μαθησιακών δυσκολιών ξεκίνησαν στις αρχές του 1980 και αναδείχθηκαν ως αντικείμενο μελέτης στη δεκαετία του 90’, με την θέσπιση ειδικών μέτρων κυρίως για την αξιολόγηση μαθητών με δυσλεξία. Παρατηρήθηκε έντονα το ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα ανάγνωσης και γραφής. Από τότε έως σήμερα, οι δυσκολίες των παιδιών αυτών θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το μάθημα της Δημιουργικής Γραφής προσφέρει εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους ανάγνωσης και γραφής. Η συγκεκριμένη εργασία προτείνει δραστηριότητες δημιουργικής γραφής προσαρμοσμένες επακριβώς στις ανάγκες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυσλεξία. Όσον αφορά την Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και την Υπερκινητικότητα αποτελεί μια περίπλοκη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονη παρορμητική συμπεριφορά και θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Αρκετές σχολικές δυσκολίες τόσο στην μάθηση, όσο και στην συμπεριφορά συχνά συνυπάρχουν με ΔΕΠ-Υ. Εν γένει, έχουν προταθεί αρκετές περιβαλλοντικές, νευροβιολογικές και κοινωνιολογικές ερμηνείες. Βασικό στοιχείο-κλειδί είναι η συνεργασία του σχολείου και τις οικογένειας, καθώς επίσης οι διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης των δύσκολων συμπεριφορών. Σκοπός είναι να καταφέρουν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και να επιτύχουν σε σχολικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί αρωγό για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε δυσκολιών συναντούν τα παιδιά, μέσα από την ευελιξία και την καινοτομία που την διακατέχει. Παρακάτω, προτείνονται ρηξικέλευθες προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών στο πλαίσιο της τάξης και την καλύτερη δυνατή σχολική επιτυχία και πρόοδο._________________________________________________________________________________________________________________________This thesis deals with the issue of specific learning difficulties, and more specifically dyslexia, as well as the difficulties faced by students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) during their learning life in primary education. Through this work, the important role of Creative Writing and play in children with these difficulties becomes evident. It is a common assumption that a large percentage of students have learning difficulties resulting in low academic performance. Dyslexia is one of the most common learning difficulties. In Greece, the first studies of learning difficulties began in the early 1980s and emerged as a subject of study in the 1990s, with the introduction of specific measures mainly for the assessment of pupils with dyslexia. The percentage of students who had reading and writing problems was strongly observed. From then until now, the difficulties of these children should be taken seriously by both the education system and the teachers themselves. The creative writing course offers alternative and creative ways of reading and writing. This paper proposes several creative writing activities tailored precisely to the needs of primary school children with dyslexia. Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a complex disorder characterized by persistent impulsive behavior and is considered extremely severe, depending on the age and developmental level of each child. Several school difficulties in both learning and behavior often co-exist with ADHD. In general, several environmental, neurobiological and sociological explanations have been proposed. A key element is the cooperation between the school and the family, as well as various strategies to deal with difficult behaviors. The aim is to enable students with ADHD to integrate smoothly into the education system and to succeed at school, personally and socially. Creative Writing is a helper in overcoming any difficulties children encounter. Below, there are offered some innovative suggestions for helping students to adapt smoothly to the classroom and make the best possible academic success and progress.en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectδυσλεξίαen_US
dc.subjectδιάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότηταen_US
dc.subjectΔΕΠ-Υen_US
dc.subjectδημιουργική γραφήen_US
dc.subjectεκπαιδευτικό σύστημαen_US
dc.subjectγονείςen_US
dc.subjectdyslexiaen_US
dc.subjectattention deficit disorder and hyperactivity disorderen_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectcreative writingen_US
dc.subjecteducational systemen_US
dc.subjectparentsen_US
dc.titleΠαιχνίδια με δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής για παιδιά με Δυσλεξία και ΔΕΠ-Υen_US
dc.title.alternativeGames with creative writing activities for children with Dyslexia and ADHDen_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record