Show simple item record

dc.contributor.advisorΒακάλη. Άννα
dc.contributor.authorΣαββίδου, Αμαλία
dc.contributor.authorSavvidou, Amalia
dc.date.accessioned2023-06-19T09:45:48Z
dc.date.available2023-06-19T09:45:48Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/3630
dc.descriptionΠροπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.description.abstractΤο θέμα της εργασίας αφορά αφηγήσεις από άτομα ποντιακής καταγωγής της τοπικής κοινότητας Πελαργού Φλώρινας σχετικά με τη ζωή της πόντιας γυναίκας από την παιδική της ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή της. Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής και πολυμεσικών ιστοριών. Η επιλογή του θέματος της εργασίας έγινε έπειτα από πρόταση που είχα από τον κύριο Παύλο Γεωργίου. να ενημερωθώ από τους κατοίκους του χωριού και στη συνέχεια να εμπλέξω τα παιδιά στη διαδικασία αυτή. Η πρόταση δόθηκε με αφορμή τη δημιουργία ενός μνημείου στο χωριό: « Πελαργός », το τόπο καταγωγής μου, αφιερωμένο στην Πόντια γυναίκα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή συνδέσαμε τη ζωή της Πόντιας γυναίκας από το παρελθόν μέχρι και τον σύγχρονο τρόπο ζωής της. Αυτό που προέκυψε ως ζητούμενο είναι ο τρόπος που η ιστορία μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων. Τα αποτελέσματα της εργασίας τα παρουσίασα στα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Πόντιας γυναίκας. Η μεθοδολογία της εργασίας είναι ποιοτική έρευνα. Μέσα από συνεντεύξεις και αφηγήσεις ατόμων ποντιακής καταγωγής που κατοικούν ή έχουν καταγωγή από το χωριό εκπονήσαμε πολυμεσικές ιστορίες με τη βοήθεια των παιδιών ηλικίας από 2.5 ετών έως 29 ετών. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, έγινε διερεύνηση των προϋπαρχουσών τους γνώσεων. Αναφορικά με τις ηλικίες 2.5 – 12 ετών (συμμετείχαν περίπου 16 παιδιά, έγιναν κάποιες αλλαγές στις δύο συναντήσεις), είχα δώσει στους γονείς ερωτήσεις και ορισμένοι/ ες ήταν παρόντες/ παρούσες στις δύο συναντήσεις που κάναμε. Επίσης, δημιούργησα, ψηφιακό κόμικ, αφού πρώτα ηχογράφησα τα αυτοσχέδια λόγια των παιδιών. Φτιάξαμε μια ψηφιακή ιστορία, η οποία εμπεριείχε αυτούσια τα λόγια των παιδιών ηλικίας 12 - 15 ετών (συμμετείχαν 8 άτομα). Με τα άτομα ηλικίας 19 – 29 ετών (συνολικά 8 άτομα), δημιουργήσαμε ποιήματα και από μία παράγραφο ατομικά για την Πόντια μάνα. Τα συμπεράσματα της εργασίας είναι ότι τα παιδιά ηλικίας 2.5 – 15 ετών δεν είχαν υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο αναφορικά με την Πόντια γυναίκα, αλλά γνώριζαν αρκετά θέματα για το Πόντο και τη σχέση των Ελλήνων με τους Τούρκους. Μέσα από τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις οι συμμετέχοντες/ ουσες, έμαθαν για τη ζωή της Πόντιας γυναίκας. _____________________________________________________________________________________ The topic of the study concerns narratives from people of Pontian origin from the local community of Pelargos, Florina, about the life of the Pontian woman from her childhood to her adulthood. These narratives were used for the realization of Creative Writing activities and multimedia stories. The choice ofthe topic ofthe project was made after a suggestion I received from Mr. Pavlos Georgiou. To get information from the villagers and then to involve the children in this process. The suggestion was given on the occasion of the creation of a monument in the village: "Pelargos", my place of origin, dedicated to the Pontian woman. Through this process we connected the life of the Pontian woman from the past to her modern way of life. What emerged as an issue is how history can contribute to the formation of the personality of individuals. I presented the results of the work at the unveiling of the monument to the Pontian woman. The methodology of the work is qualitative research. Through interviews and narratives of people of Pontian origin living in or originating from the village we elaborated multimedia stories with the help of children aged from 2.5 years to 29 years. In all age groups, their pre-existing knowledge was explored. Regarding the age groups 2.5 - 12 years (about 16 children participated, some changes were made in the two meetings), I had given the parents questions and some of them were present in the two meetings we held. Also, I created, digital comic book, after recording the improvised words of the children. We made a digitalstory, which contained the words ofthe children aged 12 - 15 years old (8 participants). With people aged 19 - 29 years old (8 people in total), we created poems and one paragraph each individually for the painful mother. The conclusions ofthe studyare that the children aged - 15 years did not have a high educational capital regarding the pontian woman, but they knew several topics about the pontian and the relationship between the Greeks and the Turks. Through the discussions and interviews, the participants learned about the life of the Pontian woman (en_US
dc.language.isogren_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημώνen_US
dc.subjectπροφορική ιστορίαen_US
dc.subjectδημιουργική γραφήen_US
dc.subjectπολυμεσικές ιστορίεςen_US
dc.subjectoral storyen_US
dc.subjectcreative writingen_US
dc.subjectmultimedia storiesen_US
dc.titleΑφηγήσεις ποντίων γυναικών και δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής: από τις προφορικές στις πολυμεσικές ιστορίεςen_US
dc.title.alternativeNarrations by pontian women and creative writing activities: from the oral to themultimedia stories»en_US
dc.typeBSc thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record