Show simple item record

dc.contributor.advisorΕπιβλέπων Καθηγητής: Κουρκούτας Ηλίας
dc.contributor.authorΕμμανουηλίδου, Αθανασία
dc.contributor.otherΕξεταστική Επιτροπή: Αλευριάδου Αναστασία, Γιοβαζολιάς Θεόδωρος
dc.date.accessioned2016-10-06T07:47:08Z
dc.date.available2016-10-06T07:47:08Z
dc.date.issued2016-09-10
dc.identifier.other572 ΕΜΜ
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/386
dc.description.abstractΤο ζήτημα της εκπαίδευσης, της ένταξης με την ευρύτερη έννοια, αλλά και της υποστήριξης με ένα εξειδικευμένο τρόπο, στις ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές ανάγκες του μαθητή, παραμένει πρόκληση για πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στις προσπάθειες εξεύρεσης και εφαρμογής ενός κατάλληλου προγράμματος υποστήριξης τεσσάρων νηπίων με πολλαπλές αναπηρίες -σύνδρομα West, Cri du chat, Rett και εγκεφαλική παράλυση, στο πλαίσιο μίας Ειδικής προσχολικής δομής. Πρόκειται για δυναμική εφαρμογή δράσεων που συν-διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες παιδιών, γονέων και εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων, αντιδράσεων και συμπεριφορών νηπίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ερμηνεύσιμα υποκειμενικά, στοχεύοντας στην καλύτερη συνολική τους λειτουργία. Συμπερασματικά το συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο έχει ως σκοπό την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών εφαρμογής ενός υποστηρικτικού προγράμματος, στην πραγματικότητα του ελληνικού σχολικού συστήματος και σε περιπτώσεις μαθητών με σοβαρές αναπηρίες, ώστε να αναδειχτούν, στο μέτρο του εφικτού, οι παράμετροι επιτυχίας ανάλογων ψυχοπαιδαγωγικών δράσεων. Όπως φάνηκε από την παρούσα έρευνα, αλλά και από τη σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι δυνατό μέσω της εκπαίδευσης οι μαθητές με σοβαρές αναπηρίες να έχουν σημαντικά οφέλη, ωστόσο η τελική επιτυχία των διάφορων δράσεων και παρεμβάσεων εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που συνυπάρχουν και είναι διαφορετικοί στην κάθε περίπτωση. Η αποτελεσματικότητα των όποιων παρεμβάσεων σε μεγάλο βαθμό προϋποθέτει τη σταθερή και καθ’ όλα συνεπή φοίτηση του παιδιού σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί επιτυγχάνοντας τους στόχους που εξ αρχής έχουν τεθεί. The issue of education, of integration in the broadest sense, as well as the issue of the support of the psychosocial and learning needs of students in a specific way, remains a challenge for many education systems. This study focuses on the efforts to find and apply a suitable support program for the cases of four infants with multiple disabilities – West syndrome, Cri du chat syndrome, Rett syndrome and cerebral palsy, as part of structure of special preschool education. This dynamic implementation of actions is co-tailored to the children’s needs and capabilities, as well as the needs and possibilities of the parents and teachers involved. At the same time capacity assessment tools are used to measure the reactions and behaviors of infants with special educational needs, which are subjectively interpretable, aiming to improve their overall operation. In conclusion this research project aims to highlight the particularities and difficulties of implementing a supportive program within the reality of the Greek school system and in cases of students with severe disabilities aiming at outlining that, insofar as possible, the parameters of success of similar Counseling actions. As demonstrated by this research, but also by the relevant literature review, it is possible that students with severe disabilities through education can have significant benefits; however, the overall success of the various actions and measures depends on a number of factors that coexist and are different in each case. The effectiveness of any interventions requires sustained and entirely consistent attendance of the child in an educational context where they will have the opportunity to grow and evolve achieving the goals originally set.el_GR
dc.format.extent371 σ.
dc.language.isoελληνικήel_GR
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel_GR
dc.subjectΕιδική εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectΣύνδρομο Cri du chatel_GR
dc.subjectΣύνδρομο Westel_GR
dc.subjectΣύνδρομο Rettel_GR
dc.subjectΕγκεφαλική παράλυσηel_GR
dc.subjectSpecial Educationel_GR
dc.subjectCri du chat syndromeel_GR
dc.subjectWest syndromeel_GR
dc.subjectRett syndromeel_GR
dc.subjectCerebral palsyel_GR
dc.titleΣύνδρομο West, Cri du chat, Rett και εγκεφαλική παράλυση, σε τμήμα Ειδικού Νηπιαγωγείου. Δυνατότητες και δυσκολίες στην εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασηςel_GR
dc.title.alternativeWest, Cri du chat, Rett syndromes and cerebral palsy, in Special Kindergarten. Possibilities and difficulties in the implementation of a intervention programel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record