Show simple item record

dc.contributor.advisorΒαμβακίδου, Ιφιγένεια
dc.contributor.authorΜιζαμίδου, Γεωργία
dc.date.accessioned2018-02-23T15:55:05Z
dc.date.available2018-02-23T15:55:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/886
dc.description.abstractΟι σχολικές γιορτές αποτυπώνουν με τον πιο παραστατικό τρόπο το βαθμό εθνοκεντρισμού του εθνικού σχολικού συστήματος, αντανακλώντας τις αναπαραστάσεις με τις οποίες οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται τα έθνη. Σ' αυτή τη διάσταση, αποτελούν προνομιακό πεδίο για να ανιχνεύσει κανείς τις αναπαραστάσεις του εθνικού «εαυτού», την αποσιώπηση οποιασδήποτε αντίθεσης ή σύγκρουσης, τη φιγούρα του που εμπεριέχει και συνενώνει διαφορετικές ιστορικές πραγματικότητες. Ο εορτασμός των εθνικών επετείων συμπληρώνει την ιστορική παιδεία των μαθητών και των μαθητριών του ελληνικού δημοτικού σχολείου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εθνική διαπαιδαγώγηση . Οι σχολικές εορτές εστιάζουν σε αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις και στερεότυπα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν την ιστορία ως αλληλουχία παρελθοντικών γεγονότων, που απολήγει στο παρόν με την έννοια της ανθρώπινης πορείας και ως διαδικασία κατανόησης και εξήγησης αυτής της αλληλουχίας με την έννοια της επιστήμης . Οι γιορτές στην προσχολική εκπαίδευση αποτελούν επίσης μια από τις μορφές αγωγής του παιδιού. Μεταβάλλουν σε πράξεις και βιώματα τη γνώση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού συναισθήματος και της κοινωνικής προσαρμογής των νηπίων και αποβλέπουν στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη, καθώς και στην αισθητική τους αγωγή. Διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος τους και αποτελούν «ισχυρά κίνητρα διαφέροντος και κέντρα έλξης του νηπίου. Οι σύγχρονες διαθεματικές προσεγγίσεις για τις σχολικές γιορτές προτείνουν να δίνεται έμφαση «στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα, διότι το σημαντικότερο είναι η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και οι ευκαιρίες που θα τους δοθούν για δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους». Η σημασία που αποδίδεται στον εορτασμό των εθνικών επετείων, στο ρόλο των εθνικών συμβόλων και των εκδηλώσεων θρησκευτικού περιεχομένου στο χώρο του σχολείου είναι ενδεικτική της έμφασης που αποδίδεται στα εθνικά, θρησκευτικά και πατριωτικά στοιχεία, τα οποία παραμένουν ισχυρά. Ο στολισμός και η διακόσμηση του σχολικού χώρου, τα σύμβολα, οι επετειακοί, πανηγυρικοί λόγοι, τα δρώμενα κατά την προετοιμασία ή κατά την τέλεσή τους αποτελούν στοιχεία που επηρεάζουν με έμμεσο, αλλά καταλυτικό τρόπο την εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Σημαντική θεωρείται, επίσης, η συμβολή τους στην καλλιέργεια κοινών αρχών και αξιών καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου πεδίου για τον σεβασμό, την αποδοχή και την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Για να κατανοήσουμε το ρόλο των σχολικών εορτασμών, πρέπει να τις εντάξουμε στην ευρύτερη θεώρηση του κοινωνικού και πολιτικού πεδίου, όπου λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το εθνικό «όραμα» των σχολικών γιορτών, δηλαδή η εικόνα που προβάλλεται μέσα από αυτές για την Ελλάδα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αντανακλά ένα σύνθετο σύνολο σημαινόντων και σημαινόμενων για την «εθνική» πατρίδα. Ωστόσο, η σημερινή συγκυρία και ή κοινωνική πραγματικότητα υποδεικνύουν συνολικά, την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου που διαδραματίζουν οι σχολικές γιορτές στην εκπαίδευση των μαθητών και ειδικότερα στην εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Άλλωστε, κάτι τέτοιο επιβάλλει το αίτημα για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής και οικουμενικής ταυτότητας. Η αλλαγή του ρόλου των σχολικών γιορτών υπαγορεύεται επίσης από τη σταδιακή αποδυνάμωση του έθνους-κράτους και την επικράτηση υπερεθνικών σχημάτων, που διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλέγμα σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, αποστολή του σχολείου δεν είναι να μεταδώσει τις αξίες εκείνες που θα βοηθήσουν στην εδραίωση του έθνους-κράτους και στην ενίσχυση της πολιτικής και θρησκευτικής ιδεολογίας, αλλά να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κατανοητή η ύπαρξη και η λειτουργία των διαφόρων μορφών κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι κάθε είδους διαφορές. Στην παρούσα πτυχιακή αναλύονται οι γιορτές που διεξάγονται σήμερα στα Ελληνικά σχολεία και συγκεκριμένα αναλύονται οι συνήθειες του Δήμου Αμυνταίου. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε δέκα νηπιαγωγούς του Δήμου και τα αποτελέσματά τους αναπτύσσονται παρακάτω. School celebrations reflect in the most illustrative way the ethnocentrism of the national school system, reflecting the representations with which societies perceive the nations. In this dimension, they are a privileged field to detect the representations of the national "self", the silence of any opposition or conflict, the figure of it, which contains and unites different historical realities. The celebration of national anniversaries completes the historical education of pupils and students of the Greek elementary school, playing an important role in national education. School holidays focus on values, attitudes, beliefs and stereotypes. Students and students understand history as a sequence of past events that ends in the present with the course of human progress and as a process of understanding and explaining this sequence in the context of the art. Celebrations in pre-school education are also one of the child's forms of education. They change knowledge and experience, they contribute to the development of the social emotion and the social adaptation of infants and they aim at spiritual and moral development, as well as their aesthetic treatment. They are differentiated by their type and are "strong motivators of the diver and the centers of attraction of the infant". Modern cross-thematic approaches to school holidays suggest that emphasis be placed on "the process and not the end result, because the most important thing is to activate and maintain the interest of the children and the opportunities they will be given for creative expression and reinforcement of their self-image". Educational authorities since 1949 believe that the organization of school holidays "will enrich children with the experience of responsibility, with the sense of the importance of social tasks and the great value of conscientiousness in the performance of work. The contribution of each to the common effort, the value of individual abilities, the sacrifice of personal preferences, the elimination of selfish satisfactions, the deliberate harmonization of individual actions with the overall activity of the group will all cooperate for the first and beneficial experience that the children acquire from their participation in life in a democratic society. The importance attached to celebrating national anniversaries, the role of national symbols and religious events in school, is indicative of the emphasis on national, religious and patriotic elements, which remain strong. The decoration and decoration of school space, symbols, anniversaries, feasts, events in preparation or in their execution are elements that indirectly but catalytically influence national and political education. Also important is their contribution to the cultivation of common principles and values and to the formulation of the appropriate field for the respect, acceptance and recognition of cultural specifics. In order to understand the role of school celebrations, we need to integrate them into the broader view of the social and political field where the education system works. The national "vision" of school holidays, is the image that is being promoted through them for Greece at national, regional and international level, reflects a complex set of meaningful and meaningful "ecclesiastical" homeland. Changing the role of school holidays is also dictated by the gradual weakening of the nation-state and the prevalence of supranational shapes that form a different network of relationships. In this context, the mission of the school is not to convey the values that will help consolidate the nation-state and strengthen political and religious ideology but provide the necessary knowledge to understand the existence and operation of the various forms of social and political organization in order to accommodate all kinds of differences. In this dissertation are analyzed the celebrations that are held today in Greek schools, in particular, the habits of the Municipality of Amyntaiou are analyzed. Questionnaires were distributed to ten preschool teachers and their results are developed below.en_US
dc.language.isoελληνικήen_US
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγώνen_US
dc.subjectνηπιαγωγείοen_US
dc.subjectπαιδίen_US
dc.subjectεθνικές εορτέςen_US
dc.subjectιστορίαen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectchilden_US
dc.subjectnational celebrationsen_US
dc.subjecthistoryen_US
dc.titleΙστορικές επιτελέσεις και εθνικές εορτές σε νηπιαγωγεία του Δήμου Αμσνταίουen_US
dc.typethesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record